Vyhlásenie združenia ČESMAD Slovakia k legislatívnym návrhom týkajúcich sa zníženia dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb z mýta

Vyhlásenie združenia ČESMAD Slovakia k legislatívnym návrhom týkajúcich sa zníženia dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb z mýta

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia na základe výsledku dlhotrvajúcich a náročných vyjednávaní, prijíma návrhy na zmeny u kľúčových všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli predložené vo finálnej fáze rokovaní zo strany Ministerstva financií SR dňa 16.1.2020 a Ministerstva dopravy a výstavby SR dňa 20.1.2020. ČESMAD Slovakia považuje uvedené rokovania za úspešné a vecne uzavreté.

ČESMAD Slovakia na základe Uznesenia Prezídia združenia, potvrdzuje, resp. prijíma nasledovné návrhy:

1) Návrh Ministerstva financií SR na úpravu dane z motorových vozidiel v nasledovnom znení (citujeme):

  • Úprava ruší systém malusov na vozidlá staršie ako 12 rokov a uplatňuje výraznejšie zľavy na všetky vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave.
  • Pre najnovšie vozidlá sa zvyšuje celková zľava až na 50 % z pôvodných 25 %.
  • Environmentálny aspekt zostáva zachovaný, starším autám sa znižuje zľava. Zároveň je záujmom štátu aby po cestách jazdili novšie, bezpečnejšie vozidlá, ktoré menej opotrebovávajú vozovku.
  • Po novom platí, že sa rozširuje úľava aktuálne platná len pre súpravy aj na všetky samostatné ťahače a návesy.
  • Výhodou je výrazné zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónu dopravu.
  • Celkový fiškálny vplyv je okolo 30 mil. eur.

 

Zmena sadzieb podľa veku vozidla

 

Návrh

Pôvodné sadzby

do 3 roky

-50%

-25%

3 – 6 rokov

-40%

-20%

6-9 rokov

-30%

-15%

9-12 rokov

-20%

0%

12-13 rokov

-10%

10%

13 a viac rokov

0%

20%

 

 

 

Výsledný vplyv

-29,9 mil. eur

 

 

2) Návrh Ministerstva dopravy a výstavby SR na zľavy zo sadzieb mýta od prvého kilometra, v nasledovnom znení (citujeme):

Po dosiahnutí predmetnej úrovne sa na konci roku spätne aplikujú zľavy na všetky kilometre (také,  ktoré boli bez zľavy alebo s nižšou sadzbou).

Celý rok bude platiť jedna sadzba mýta a na konci roku bude zľava zúčtovaná a dobropisovaná. Na prvých kategóriách ostáva 0 zľava, aby sme túto výhodu neaplikovali aj na tranzitujúcich zahraničných dopravcov.

 

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka

Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre jednotlivé kategórie vozidiel

 

Nákladné vozidlá do 12 000 kg

Nákladné vozidlá 12 000 kg a viac

Do 5000 km vrátane

0 %

0 %

Nad 5 000 km

3 % spätne všetky km

0 %

Nad 10 000 km

5 % spätne všetky km

3 % spätne všetky km

Nad 20 000 km

7 %  spätne všetky km

5 % spätne všetky km

Nad 30 000 km

9 % spätne všetky km

7 %  spätne všetky km

Nad 50 000 km

11 % spätne všetky km

9 % spätne všetky km

Ročný objem poskytnutých zliav cca 8,6 mil. EUR. Viac ako zdvojnásobený objem zliav oproti dnešnému stavu.

Združenie v tomto zmysle požiadalo o oficiálne začatie legislatívneho procesu, výsledkom ktorého budú:

  • zmena Nariadenia Vlády č. 497/2013, Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov.
  • vládny návrh novely Zákona č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane jeho Prílohy (sadzby dane). V tomto prípade zároveň sme požiadali príslušné inštitúcie, aby v nadväznosti na stanovisko Predsedu Vlády SR p. Petra Pellegriniho, bola zabezpečená ďalšia fáza legislatívneho procesu – prerokovanie a schválenie tejto legislatívnej zmeny v Národnej rade SR. Očakávaným výsledkom je vyhlásenie novelizovaného zákona v Zbierke zákonov s účinnosťou najneskôr od 1.1.2021.

V rámci uvedeného legislatívneho procesu je združenie ČESMAD Slovakia pripravené poskytnúť Ministerstvu financií SR, ako aj Vláde SR odbornú, resp. konzultačnú podporu.

V sumáre, z troch požiadaviek, ktoré ČESMAD Slovakia predložil boli teda zo strany Vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR akceptované dve – podstatné zníženie dane z motorových vozidiel a zavedenie výrazných zliav zo sadzieb mýta od prvého kilometra spätne.

Tretia požiadavka - zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách ostáva naďalej otvorená a bude predmetom ďalších rokovaní špeciálne zriadenej pracovnej skupiny na úrovni ministerstiev.

ČESMAD Slovakia ostáva v štrajkovej pohotovosti až do úspešného ukončenia zmienených legislatívnych procesov.

Zároveň vyzývame všetkých členov združenia – cestných dopravcov, aby rešpektovali uvedené stanovisko Prezídia združenia, v súvislosti s akceptáciou návrhov zo strany štátu. Zároveň žiadame členov združenia, aby v tomto zmysle rešpektovali Stanovy a Etický kódex združenia a zdržali sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo zmariť dosiahnuté dohody s ministerstvami a Vládou SR

ČESMAD Slovakia týmto vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na dosiahnutí týchto prelomových, významných zmien, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať celý sektor cestnej dopravy v budúcnosti.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020