Ako ďalej po brexite?

Ako ďalej po brexite?

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo vystúpiť z Európskej únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Vystúpenie sa uskutočnilo riadeným spôsobom, a to prijatím Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Na základe tejto dohody vstupuje BREXIT do platnosti 31. januára 2020 a od 1. februára 2020 sa Spojené kráľovstvo stáva tretím štátom. Od tohto dňa začína plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. Prechodné obdobie poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1. januára 2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. V prechodnom období sa budú obe strany snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou, vrátane dohody o voľnom obchode.

Počas prechodného obdobia zostávajú podmienky vzájomných vzťahov pre hospodárskej subjekty ako aj pre občanov nezmenené.

Hospodárske subjekty môžu počas prechodného obdobia obchodovať so Spojeným kráľovstvom (vyvážať, dovážať tovar, poskytovať a prijímať služby) v doterajšom režime, bez akýchkoľvek obmedzení, s existujúcimi a stále platnými licenciami a certifikátmi. Obchodná výmena nebude podliehať žiadnym clám, dovozným kvótam ani dodatočnému zdaňovaniu alebo iným požiadavkám.

Počas prechodného obdobia sa teda nič nemení, nakoľko Spojené kráľovstvo zostáva v obchodnej a hospodárskej oblasti viazané pravidlami jednotného vnútorného trhu Európskej únie.

Možné zmeny vo vzájomných vzťahoch budú závisieť od dohody o budúcich vzťahoch po skončení prechodného obdobia.

O ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať.


Posledná aktualizácia: 04. 02. 2020