Zasadnutia

Seminár: „Novinky v colnom práve“

Seminár: „Novinky v colnom práve“

Dňa 4. júna 2019 sa v priestoroch agentúry SARIO na Trnavskej ceste v Bratislave konal seminár „Novinky v colnom práve“. Prednášateľmi boli advokáti z advokátskej kancelárie Prosman§Pavlovič, ktorá sa špecializuje na colné a daňové právo (vrátane práva spotrebných daní a práva registračných pokladníc) a transportného práva. Za združenie ČESMAD Slovakia sa seminára zúčastnila vedúca colného oddelenia Tatiana...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

V sobotu 1. decembra 2018 sa konalo 28. Plenárne zhromaždenie v Hoteli Chopok v Demänovskej Doline. Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 60 členov združenia s váhou hlasov 11 002. Z dôvodu nízkej účasti nebolo plenárne zhromaždenie uznášaniaschopné. V zmysle platných stanov združenia je potrebná najmenej jedno-štvrtinová účasť riadnych členov na to, aby bolo plenárne zhromaždenia uznášaniaschopné. V zmysle stanov...
 
Plenárne zhromaždenie

Plenárne zhromaždenie

                  Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 28. Plenárne zhromaždenie cestných dopravcov, ktoré sa bude konať:  Termín: 1. decembra 2018 (sobota) o 10:00 hod. Miesto konania: Hotel CHOPOK, Demänovská dolina 20, 031 01  Liptovský Mikuláš...
 
13. mimoriadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

13. mimoriadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

Zástupcovia združenia sa aktívne zapájajú do legislatívneho procesu zákonov, ktoré úzko súvisia s vykonávaním podnikateľskej činnosti v oblasti cestnej dopravy. Pripravované zmeny sú navrhnuté tak, aby sa vytváralo lepšie podnikateľské prostredie. V tomto zmysle boli legislatívnym oddelením pripravené úpravy niektorých zákonov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
12. riadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

12. riadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

V rámci 12. zasadnutia prezídia, ktoré sa uskutočnilo v obci Sliač, sa prediskutovali a následne riešili tie najzávažnejšie problémy, ktoré boli vyvodené z aktuálnej situácie.Začiatkom mája sa uskutočnilo vecné a konštruktívne rokovanie prezidenta združenia Ing. Pavla Jančoviča s ministrom dopravy a výstavby PaedDr. Arpádom Érsekom, ktoré je dôležitým odrazovým bodom pre ďalšiu spoluprácu...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Stretnutie expertnej skupín CEN TC 119

Stretnutie expertnej skupín CEN TC 119

V dňoch 10. a 11. apríla 2017 sa konalo v Berlíne stretnutie expertných skupín CEN TC 119 WG 7 k revízii noriem EN 12640 (viazacie body úžitkových vozidiel a intermodálnych nákladných jednotiek) a EN 12641 - 1, 2 (plachty úžitkových vozidiel a intermodálnych nákladných jednotiek), ktorých som sa mohol s podporou združenia ČESMAD Slovakia zúčastniť. Normy patria...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutie sociálnej komisie združenia ČESMAD Slovakia

Zasadnutie sociálnej komisie združenia ČESMAD Slovakia

Bolo poukázané na nezrovnalosti medzi zákonom SR, kde vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave je na zahraničnej služobnej ceste, a podľa zákonov Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska, Rakúska sú títo pracovníci vyslanými pracovníkmi podľa smernice 96/71/ES. A to aj napriek tomu, že podľa stanoviska Európskej komisie (EK) by vodiči nemali byť vyslanými...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Stretnutie komisií CSR a CIT

Stretnutie komisií CSR a CIT

V rámci Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU je veľmi dôležitá súčinnosť všetkých členov a členských asociácií pri lobbingu na národnej úrovni. Takýmto spôsobom sa dajú vyriešiť všetky prioritné otázky. Všetky harmonizované pokyny a kontrolné zoznamy pracovných skupín sú veľmi cenné pre dopravné združenia, IRU a dopravné spoločnosti a členovia by mali šíriť tieto...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU