Opäť témou Vyšné Nemecké

Opäť témou Vyšné Nemecké

Dňa 29. apríla 2019  sa na Ministerstve financií SR opätovne rokovalo o nepriaznivej situácii na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Za Ministerstvo financií SR sa rokovania zúčastnil JUDr. Marián Kačmár, riaditeľ odboru colného a za Združenie ČESMAD Slovakia Ing. Ľubomír Honíšek, člen Prezídia a predseda stredoslovenského regionálneho výboru, Peter Smrek, člen združenia a Tatiana Prokopiusová, vedúca colného oddelenia.

Cieľom rokovania bolo nájsť riešenia, ktoré by v krátkej dobe zabezpečili optimalizáciu priechodnosti slovensko – ukrajinskej hranice Vyšné Nemecké a skrátili neúmerne dlhé čakacie lehoty na čo najnižšiu možnú hranicu.

Zo strany združenia boli navrhnuté opatrenia v podobe selektívneho skenovania vybraných vozidiel, zmena organizácie pohybu vozidiel v priestoroch hraničného priechodu, dôsledná kontrola prepravných povolení zahraničných dopravcov, poprípade obmedzenie pohonných látok na 200 litrov v pevne zabudovaných nádržiach motorových vozidiel, čo by takisto mohlo znížiť nápor na uvedený hraničný priechod.

Realizácia posledného návrhu nebude možná, nakoľko by sa museli otvárať dohody o medzinárodnej cestnej doprave s jednotlivými krajinami, v ktorých je zakomponované vzájomné oslobodenie od colných poplatkov a daní vzťahujúce sa na celý objem pohonných látok nachádzajúci sa v nádržiach určených výrobcom pre každý druh dopravného prostriedku.

Zo strany Ministerstva financií SR bolo potvrdené, že súčasnou prioritou colnej správy je urýchlené zabezpečenie nového, výkonného skenovacieho zariadenia pre potreby hraničného priechodu Vyšné Nemecké.

Z dlhodobého hľadiska sa počíta buď s rozšírením hraničného priechodu Vyšné Nemecké alebo s vybudovaním nového hraničného priechodu Čierna – Solomonovo s potrebnou infraštruktúrou, čo predstavuje v oboch prípadoch finančne a časovo veľmi náročné projekty.   

Nakoľko je potrebné situáciu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké okamžite riešiť a zodpovednosť a kompetencie za jednotlivé rozhodnutia a opatrenia spadajú do pôsobnosti viacerých rezortov, bolo dohodnuté, že sa v najbližšej dobe zorganizuje spoločné stretnutie zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Colného odboru Finančného riaditeľstva SR, Združenia ČESMAD Slovakia a Colného úradu Michalovce.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020