Rusko: Zákaz dovozu tovarov z Ukrajiny

Rusko: Zákaz dovozu tovarov z Ukrajiny

Rozhodnutie Vlády Ruskej federácie č. 1716 -83 zo dňa 29. decembra 2018 „O opatreniach na realizáciu Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie č. 592“ zo dňa 22. októbra 2018

Podľa odseku b) bodu 2 Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie č. 592 zo dňa 22. októbra 2018 „O prijatí špeciálnych ekonomických opatrení v súvislosti s nepriateľskými aktivitami Ukrajiny vo vzťahu k občanom a právnickým osobám Ruskej federácie, Vláda Ruskej federácie  u s t a n o v i l a :

  1. Zaviesť zákaz dovozu tovarov do Ruskej federácie podľa priloženého zoznamu, ktorých krajinou pôvodu alebo krajinou odoslania je Ukrajina, alebo ktoré sa prepravujú územím Ukrajiny.
  1. Federálnej colnej službe, Federálnej službe pre veterinárny a fytosanitárny dohľad, Federálnej službe pre dohľad v oblasti ochrany práv spotrebiteľov a blahobytu ľudí, Federálnej službe pre dohľad nad dopravou, Federálnej agentúre pre technickú reguláciu a metrológiu a Ministerstvu dopravy Ruskej federácie zabezpečiť kontroly v rámci svojich kompetencii pre splnenie bodu 1 tohto rozhodnutia.
  1. Ministerstvu vnútra Ruskej federácie a Federálnej službe vojsk národnej gardy Ruskej federácie poskytovať v rámci svojich kompetencii súčinnosť federálnym výkonným orgánom štátu, uvedeným v bode 2 tohto rozhodnutia pri vykonávaní zodpovedajúcich kontrolných opatrení.
  1. Povoliť pohyb tovarov uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia cez územie Ruskej federácie do tretích krajín v súlade s colným režimom tranzit za podmienky sledovanosti týchto prepráv,  zabezpečením nákladných priestorov (oddelení) dopravných prostriedkov a železničných koľajových vozidiel, zariadení, cisterien a iných miest, kde sa nachádza alebo by sa mohol nachádzať tovar, identifikačnými prostriedkami (pečate, plomby), ktoré fungujú na základe technológie globálneho navigačného satelitného systému „GLONASS“.
  1. Toto rozhodnutie vstupuje do platnosti dňom jeho oficiálneho zverejnenia.

Predseda Vlády Ruskej federácie                                                                         D. Medvedev

            

Príloha k Rozhodnutiu Vlády Ruskej federácie č. 1716-83 zo dňa 29. decembra 2018

Z O Z N A M

zakázaných tovarov, ktorých krajinou pôvodu alebo krajinou odoslania je Ukrajina, alebo ktoré sa prepravujú (tranzitujú) územím Ukrajiny

HS kód tovaru

názov

   

1001

Pšenica a súraž

   

1512

Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež

 

rafinované ale chemicky nemodifikované

   

1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných

 

vodných bezstavovcov

   

1604

Pripravené alebo konzervované ryby, kaviár a náhradky kaviáru z rybacích

 

ikier

   

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

   

1806

Čokoláda a ostatné potravinové výrobky obsahujúce kakao

   

1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež

 

obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické

 

účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

   

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo

 

konzervované v octe alebo kyseline octovej

   

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline

 

octovej

   

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo

 

kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006

   

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo

 

kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

   

2006 00

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín,

 

konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

   

2007

Džemy, ovocné rôsoly, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo

 

orechové pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo

 

ostatné sladidlá

 

   

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a

 

neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné

 

sladidlá

   

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu

   

2204

Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový

 

mušt iný ako položky 2009

   

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menej

 

ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

   

2517 10 100 0

Okruhliaky, štrk, kremenné okruhliaky a pazúrik

   

2517 10 200 0,

Vápenec, dolomit a ostatné vápenaté kamene, lámané alebo drvené

2517 10 800 0,

Ostatné

2517 49 000 0

Granuly, drvina a prach, z kameňov položky 2515 ( s výnimkou z mramoru)

 

alebo 2516, tiež tepelne upravené alebo neupravené

   

3402

Organické povrchovo aktívne látky (iné ako mydlo); povrchovo aktívne

 

prípravky, pracie prípravky (vrátane pomocných pracích prípravkov)

 

a čistiace prípravky, tiež obsahujúce mydlo, iné ako položky 3401

   

4014 90 000 0

Ohrievače a ohrievače kombinované

   

4410

Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky

 

(napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov,

 

tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami

   

4805

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej

 

nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3

 

k tejto kapitole

   

4814

Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný transparentný

 

papier

   

5905 00

Textilné tapety

   

8402 (s vylúčením

Kotly na výrobu vodnej alebo ostatnej pary (okrem vodorúrových kotlov 

8402 11 000 1,

centrálneho vykurovania s produkciou pary nízkeho tlaku);  kotly na prehriatu

8402 12 000 1,

vodu (s výnimkou kotlov na paru a kotlov na prehriatu vodu pre vybavenie lodí

8402 19 100 1,

a ich častí)

8402 19 900 1,

 

8402 20 000 1,

 

8402 90 000 1)

 
   

8406 (s výnimkou

Turbíny na vodnú a ostatnú paru (s vylúčením častí turbín)

8406 90)

 

 

8411 81 000 9

Ostatné plynové turbíny s výkonom nepresahujúcim 5 000 kW (s výnimkou

 

turbín na použitie v civilných lietadlách)

   

8411 82

Ostatné plynové turbíny s výkonom presahujúcim 5 000 kW (s výnimkou

(s výnimkou

turbín na použitie v civilných lietadlách)

8411 82 800 1)

 
   

8413 91 000 8

Časti čerpadiel na kvapaliny

   

8418 50

Ostatný chladiaci alebo mraziaci nábytok (skrine, vitríny, pulty, výklady a

 

podobný chladiaci alebo mraziaci nábytok) na skladovanie a vystavovanie,

 

so vstavaným chladiacim alebo mraziacim príslušenstvom

   

8428 90 790 0

Nakladače špeciálne určené na použitie v poľnohospodárstve: ostatné

   

8432 31

Stroje na siatie a sadenie a stroje na jednotenie

8432 39

 
   

8432 90 000 0

Časti

   

8434

Dojacie stroje a mliekarenské stroje a zariadenia

   

8436 10 000 0

Stroje a zariadenia na prípravu krmív pre zvieratá

   

8437

Stroje na čistenie, triedenie alebo preosievanie semien, zŕn alebo sušených

 

strukovín; stroje používané v mlynárstve alebo pri spracovaní obilia alebo

 

suchých strukovín, iné ako stroje a zariadenia poľnohospodárskeho typu

   

8438 10 100 0

Pekárske stroje a zariadenia

   

8438 30 000 0

Stroje a zariadenia pre cukrovary

   

8474 32 000 0

Miešačky nerastných látok s bitúmenom

   

8483 10 950 0

Prevodové hriadele: ostatné

   

8483 40 510 9

Prevodovky, prevodové skrine: ostatné

   

8483 40 590 0

Prevodovky rýchlosti: ostatné

   

8501

Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)

   

8502

Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

   

8504 21 000 0

Transformátory s kvapalinovým dielektrikom s výkonom nepresahujúcim

 

650 kVA

   
   

8504 22

Transformátory s kvapalinovým dielektrikom s výkonom presahujúcim

 

650 kVA, ale nepresahujúcim 10 000 kVA

   

8504 23 000

Transformátory s kvapalinovým dielektrikom s výkonom presahujúcim

 

10 000 kVA

   

8544 11

Drôty na navíjanie medené

   

8544 19 000

Drôty na navíjanie ostatné

   

8544 20 000 0

Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče

   

8544 49

Ostatné elektrické vodiče, na napätie nepresahujúce 1 000 V (s výnimkou:

(s výnimkou

používaných v telekomunikáciách, na napätie nepresahujúce 80 V; na výrobu

8544 49 200 0

civilných lietadiel; na priemyselnú montáž motorových vozidiel tovarových

8544 49 910 2

položiek 8701 - 8705, ich uzlov a agregátov; na výrobu motorov do lietadiel)

8544 49 930 1

 

8544 49 930 2)

 
   

8544 60

Ostatné elektrické vodiče, na napätie presahujúce 1 000 V (s výnimkou

(s výnimkou

elektrických vodičov na napätie presahujúce 1 000 V na priemyselnú montáž

8544 60 900 1)

motorových vozidiel tovarových položiek 8701 - 8705, ich uzlov a agregátov)

   

8701

Traktory (okrem  traktorov tovarovej položky 8709)

   

8716 20 000 0

Samonakladacie alebo samovykladacie prívesy a návesy na poľnohospodárske

 

účely

   

9619 00

Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné

 

výrobky, z akéhokoľvek materiálu


Posledná aktualizácia: 22. 01. 2019