Bielorusko - slovenská zmiešaná komisia

Dňa 20. marca 2019 sa v hlavnom meste Bieloruska, v Minsku, konalo pravidelné zasadnutie bielorusko-slovenskej zmiešanej komisie pre otázky medzinárodnej cestnej dopravy, zriadenej v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave zo dňa 24. októbra 1996. Za bieloruskú stranu sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a komunikácií Bieloruskej republiky, Dopravného inšpektorátu Bieloruskej republiky, záručného združenia BAMAP a dopravných spoločností. Za slovenskú stranu sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Programom rokovania bola výmena informácií o obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi Bieloruskou a Slovenskou republikou, stanovenie kontingentu prepravných povolení pre medzinárodnú cestnú nákladnú a osobnú dopravu na rok 2019, predbežné stanovenie kontingentu prepravných povolení na rok 2020 a aktuálne témy týkajúce sa prejazdu bielorusko – ruskej hranice.

Odsúhlasené počty vymenených prepravných povolení pre cestnú nákladnú dopravu na rok 2019 a predbežný kontingent prepravných povolení na rok 2020:

Obe strany sa dohodli, že povolenia pre autobusovú dopravu na rok 2020 budú ponechané v rovnakom objeme, t. j. v počte 100 kusov.

Bieloruská strana informovala slovenskú stranu, že od 1. januára 2018 nadobudol platnosť Colný kódex Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU). V súlade s ustanovením bodu 7 článku 275 Colného kódexu EAEU môžu zahraniční dopravcovia používať vozidlá (vrátane prívesov, návesov a/alebo kontajnerov prepravovaných na nich) na vnútornú prepravu tovaru začínajúcu na území jedného členského štátu EAEU a končiacu v inom členskom štáte EAEU.

Bieloruská strana ďalej informovala, že zo strany Bieloruskej republiky nie sú prekážky v prejazde cez bielorusko – ruskú hranicu. V súčasnej dobe sa pripravuje dohoda medzi Bieloruskou republikou a Ruskou federáciou o vzájomnom uznávaní víz, ktorá následne vyrieši existujúce problémy.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli na možnosti použitia toho istého prepravného povolenia na medzinárodnú prepravu tovaru pri zmene prívesu/návesu bez výmeny ťahača, pričom je potrebné evidenčné číslo nového prívesu/návesu zaznamenať v tomto povolení.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020