Preprava zakázaného tovaru územím Ruskej federácie

Preprava zakázaného tovaru územím Ruskej federácie

Aktualizácia informácií o preprave tovarov, ktoré sa podľa Prezidentského dekrétu č. 560 zo dňa 6. augusta 2014 nesmú dovážať na územie Ruskej federácie, ani prepravovať územím Ruskej federácie

V roku 2014 Ruská federácia zakázala dovoz určitých tovarov pochádzajúcich z USA, EÚ, Nórska, Kanady a Austrálie. Následne sa zákaz dovozu rozšíril aj na zákaz tranzitu zakázaného tovaru územím Ruskej federácie i napriek tomu, že tento tovar bol určený pre inú krajinu.

Dňa 24. júna 2019 prezident Ruskej federácie podpísal Dekrét č. 290, ktorý upravuje najmä Dekrét č. 560 zo dňa 6. augusta 2014, ale aj Dekrét č. 592 zo dňa  22. októbra 2018 o tovare pochádzajúcom z Ukrajiny alebo prepravovaným územím Ukrajiny.

Podľa nového Dekrétu č. 290, s účinnosťou od 1. júla 2019 môžu ruskí a zahraniční cestní dopravcovia prepravovať cez územie Ruskej federácie do iných krajín tovar, ktorý podlieha sankciám, s podmienkou použitia navigačných plomb GLONASS. Uvedené navigačné plomby zabezpečia sledovateľnosť prepravy a ich vodiči získajú príslušné registračné kupóny. Nové podmienky sú aplikovateľné na cestné a tiež železničné prepravné operácie.

Podľa informácií zverejnených na oficiálnej internetovej stránke Ministerstva dopravy Ruskej federácie nebudú v nasledujúcich šiestich mesiacoch vyberané žiadne poplatky za umiestnenie, odstránenie, či skontrolovanie e-plomb. Tento čas je daný cestným dopravcom, aby sa mohli oboznámiť s novou procedúrou. Taktiež, počas vyššie uvedeného prechodného obdobia, nebudú v tejto súvislosti dopravné firmy nijako pokutované.

Pre použitie navigačných plomb GLONASS sa musí dopravca zaregistrovať na internetovej stránke: https://crcp.ru/en/principles.html

Všetky informácie sú dostupné v ruskom a anglickom jazyku. Žiadosť o používanie e-plomby musí dopravca zaslať cez svoj osobný účet.

Vláda Ruskej federácie v krátkom čase vydá zodpovedajúce zákony upravujúce tranzit zakázaného tovaru, ktoré určia príslušné hraničné priechody a stanovia výšku bezpečnostného depozitu (vkladu) a poplatkov za prenájom e-plomby.

V počiatočnej etape bude nový monitorovací systém používaný na sledovanosť zakázaného tovaru v tranzite, ale v budúcnosti sa plánuje jeho rozšírenie na pokrytie sledovanosti všetkých tovarov prepravujúcich sa tranzitom územím Ruskej federácie, a tiež Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU).


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 04. 07. 2019