Rokovania o cestnom balíčku sú vo finále

Vo štvrtok 12. decembra po 10 hodinách vyjednávania sa zástupcovia Rady EÚ (Rada) a Európskeho Parlamentu (EP) dohodli na kompromise Cestného balíčka, o ktorom sa v rámci európskych inštitúcií rokuje už takmer tri roky, pričom predložený Európskou komisiou bol koncom mája 2017.   

ČESMAD Slovakia túto dohodu považuje za rozumné riešenie legislatívneho rámca, ktorý bude ovplyvňovať sektor cestnej dopravy na dlhé roky. Združenie od zverejnenia balíčku intenzívne pracovalo na tom, aby presadilo záujmy slovenských dopravcov a konštruktívne podporovalo čo najrýchlejšie prijatie balíčku a jednotných európskych pravidiel pre sektor cestnej dopravy. Dohodnuté kompromisné návrhy určite nie sú dokonalé a aj keď prinesú prekážky v podnikaní v oblasti cestnej dopravy, v záujme kompromisu sú akceptovateľné. Pozitívne je najmä to, že všetky priority, ktoré ČESMAD Slovakia a ČESMAD Bohemia požadovali a náročným spôsobom vyjednávali, boli zapracované.
  
Obsahom kompromisu sú nasledovné body:
 

  • Vysielanie zamestnancov (lex specialis pre sektor cestnej dopravy)

Cestná doprava bude mať ako jediný sektor (okrem úplne vyňatej námornej dopravy) špeciálne pravidlá, ako uplatňovať smernicu o vysielaní. Tato smernica hovorí o tom, že pokiaľ vodič pracuje v zahraničí, mal by mu slovenský dopravca vyplácať miestnu mzdu, poskytovať miestne sociálne podmienky, ako napr. dovolenku a pod.
 
Dopravca však nebude spadať pod vysielaciu smernicu pri všetkých bilaterálnych ani tranzitných prepravách a mimo vysielania je aj tzv. turnus s treťoštátnymi prepravami, takže dopravca bude môcť vykonať až dve prepravy na ceste späť na Slovensko v rámci tohto turnusu.
 
ČESMAD-u sa podarilo dosiahnuť, že slovenskí dopravcovia, pokiaľ ich prepravy budú spadať pod túto schému, môžu ďalej zamestnávať a platiť vodičov podľa slovenských pravidiel a nie podľa MiLoG-u alebo „Loi Macron“ a nebudú sa na nich vzťahovať žiadne povinnosti registrovať vodiča v zahraničí, ani mať zástupcu a pod.
 
Pod smernicu však bude absolútne spadať kabotáž (pozn. vykonávanie osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy medzi dvomi miestami na území toho istého štátu dopravcom, ktorý v ňom nemá trvalé bydlisko FO alebo sídlo PO) a čokoľvek nad rámec vyššie uvedeného. Úspechom je aj fakt, že odpadla pôvodná podmienka mať vozidlo už v roku 2021 vybavené smart digitálnym tachografom druhej generácie, ktorý zatiaľ neexistuje.

  • Doby riadenia a odpočinku

Budú platiť nové pravidlá pre vozidlá od 2,5t a to okrem povinných prestávok znamená povinnosť inštalácie digitálneho tachografu, od polovice roku 2026 v medzinárodných prepravách.
 
Pre vozidlá od 3, 5t zostáva rozloženie prestávok a odpočinkov ako dnes v autobusovej doprave, v  medzinárodnej nákladnej tiež zostáva dnešná schéma, ale je možné využiť odchýlky - vodič môže vykonať dva skrátené odpočinky za sebou. Pokiaľ to využije, musí sa vrátiť pred koncom tretieho týždňa domov.
 
Kompenzácie možno pripojiť k odpočinku nad deväť hodín (tj. ako dnes). Odpočinok 45+ bude v kabíne vozidla zakázaný, ale skrátený bez obmedzení.

  • Kabotáž a prístup k povolaniu

Novinkou je povinnosť vrátiť kamión každých osem týždňov do sídla firmy. Eurolicencie budú platiť aj pre vozidlá od 2, 5t (so zníženou finančnou spôsobilosťou) v medzinárodných prepravách.
 
Schéma povolenej kabotáže zostáva ako dnes (tri operácie v rozmedzí siedmich dní). Dopravca tiež musí rešpektovať tzv. cooling off periódu štyroch dní. To v praxi znamená, že pred uplynutím tejto lehoty sa nesmie vrátiť do krajiny, v ktorej predtým kabotáž vykonal.

  • Zavedenie smart tachografov druhej generácie

Tie budú mať tieto funkcie: automatický záznam prekročenia hranice, 24/7 záznam polohy + záznam nakládky a vykládky.
 
V roku 2021 musia byť prijaté technické špecifikácie,  ako má smart digitálny tachograf druhej generácie vyzerať,  jeho funkcie atď.  V  roku 2023 musia výrobcovia dodať na trh smart tachograf druhej generácie a povinne bude montovaný do nových aut.
 
V roku 2024 musia mať vozidlá s analógovým tachografom a digitálnym tachografom tieto prístroje povinne nahradené smart digitálnym tachografom druhej generácie. Od roku 2025 musia mať vozidlá so smart digitálnym tachografom prvej generácie (povinné od 15. 6. 2019) povinne namontované smart digitálne tachografy druhej generácie.

Kedy bude balíček prijatý?
 
Dohodu ešte musí formálne potvrdiť Rada a Európsky parlament na plenárnej schôdzi po novom roku. Pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, definitívne bude cestný balíček prijatý asi v marci - apríli 2020. Následne začne plynúť lehota 18 mesiacov, kedy štáty budú musieť cestný balíček aplikovať do svojich národných legislatív. Definitívna platnosť tak bude pravdepodobne od leta 2021.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020