Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

V súlade s ustanovením článku 152 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie, musí deklarant (dovozca) do 8 hodín pracovného času od okamihu, keď colný orgán určenia zaregistruje tranzitné vyhlásenie alebo karnet TIR podané dopravcom, umiestniť tovar do príslušného colného režimu alebo do režimu dočasného uskladnenia. V prípade, ak deklarant nevykonal vyššie uvedené, je dopravca povinný umiestniť tovar na dočasné uskladnenie najneskôr jeden pracovný deň  po dni registrácie dokumentov.

To znamená, že nečinnosť deklaranta môže viesť ku vzniku povinnosti dopravcu, nesplnenie ktorej je ošetrená článkom 16.14 Kódexu Ruskej federácie o administratívnych priestupkoch (porušenie postupu pri uskladňovaní tovarov, skladovacieho poriadku alebo porušenie postupov pri nakladaní s tovarom).

Vzhľadom na skutočnosť, že colný orgán určenia má informácie o plnení (neplnení) colných povinností zo strany colných deklarantov, Vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie č. 57 zo dňa 16. apríla 2019 schválila postup oznamovania dopravcom, ak neboli vykonané colné procedúry súvisiace s umiestnením tovarov na dočasné uskladnenie alebo s ich colným deklarovaním.

Dopravca je upovedomený:

  1. v prípade, ak bolo colnému úradu odoslania predložené elektronické colné vyhlásenie:

v rámci oznámenia o ukončení colného tranzitného režimu zaslaného dopravcovi sa do ďalšieho poľa vyplní poznámka „Tovar podlieha colnému vyhláseniu alebo umiestneniu na dočasné uskladnenie.“

  1. v prípade, ak bolo colnému orgánu odoslania predložené tranzitné vyhlásenie v papierovej podobe alebo karnet TIR:

pri odtlačení pečiatky do zodpovedajúcej kolónky tranzitného vyhlásenia, karnetu TIR, ako aj na nákladnom liste CMR o prevzatí tovarov, sa uvedie ďalšia značka (pečiatka) „Tovar podlieha colnému vyhláseniu alebo umiestneniu na dočasné uskladnenie“.

Aby nedochádzalo k zvýšeniu finančných nákladov dopravcov spojených s hľadaním tovarov a dopravných prostriedkov v skladoch dočasného uskladnenia, odporúča sa v zmluvách o preprave tovarov určiť dovozcovi splnenie si svojej povinnosti v lehote stanovenej v Colnom kódexe Eurázijskej hospodárskej únie alebo nahradiť dopravcovi vzniknuté náklady.

Vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie č. 57 zo dňa 16. apríla 2019 nadobudne účinnosť 22. septembra 2019.


Zdroj: ASMAP

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020