O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

Vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 973 z 28. decembra 2019 „O zmene a doplnení uznesení Rady ministrov“ , v znení neskorších predpisov, ustanovuje Nariadenie o postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky (ďalej len „Nariadenie“).

Nariadenie definuje zoznamy dokumentov a údajov, ktoré vlastníci (užívatelia) vozidiel predkladajú colnému úradníkovi pri kontrole vozidla na cestných priechodoch, ako aj podrobný zoznam úkonov, ktoré musí vykonať zodpovedná osoba colného orgánu pri takejto kontrole.

Pre colnú kontrolu bola stanovená možnosť uznania výsledkov váženia vozidla, ktoré vykonali zodpovedné osoby Dopravného inšpektorátu. Doteraz to nebolo možné a colné orgány museli vykonať kontrolu vozidla, či jeho parametre hmotnosti a rozmerov zodpovedajú prípustným parametrom, i napriek vykonaniu takejto kontroly zo strany Dopravného inšpektorátu.

Od 1. januára 2020 sa na hraničných priechodoch nebude takáto kontrola vykonávať, ak budú splnené nasledujúce podmienky:

  • vlastník (užívateľ) dopravného prostriedku predložil potvrdenie zodpovednej osoby Dopravného inšpektorátu Ministerstva dopravy a komunikácie o vykonaní kontroly vozidla s cieľom určiť, či jeho parametre hmotnosti a rozmerov zodpovedajú stanoveným normám, doklad o vážení alebo osvedčenie o vážení vozidla;
  • po vážení sa hmotnosť prepravovaného nákladu nezmenila (dodatočné naloženie). Splnenie tejto podmienky sa potvrdzuje príslušnými prepravnými dokladmi a neporušenosťou použitých identifikačných prostriedkov.

Ďalším zo zoznamu dokladov, ktoré nemusí vlastník (užívateľ) vozidla predložiť colnému úradníkovi pri kontrole, je špeciálne povolenie na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel v papierovej forme. Majiteľ vozidla je povinný iba oznámiť colným orgánom číslo a dátum vydania takéhoto špeciálneho povolenia.

Ak colné orgány nedisponujú informáciou o vydaní špeciálneho povolenia Ministerstvom dopravy a komunikácií, ktorého číslo poskytol vlastník (užívateľ) vozidla, tento je povinný predložiť originál alebo overenú kópiu tohto povolenia. Kópia povolenia musí byť overená štátnou organizáciou oprávnenou v súlade s právnymi predpismi platnými pre administratívne postupy vydávania špeciálnych povolení (RUP „Beldocentr“ – Bieloruské cestné inžiniersko – technické stredisko).

 Vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 973 z 28. decembra 2019 „O zmene a doplnení uznesení Rady ministrov“ vstupuje do platnosti 1. januára 2020.


Zdroj: BAMAP

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020