Legislatíva cestnej dopravy

261/1993 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. októbra 1993 o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
 

361/1991 Zb. VYHLÁŠKA Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 8. augusta 1991 o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe
 

144/1982 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí zo 16. marca 1982 o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)