Legislatíva cestnej dopravy

vyhláška č. 227/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004
 

Zákon č. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
 

202/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 20. septembra 1995 Devízový zákon
 

312/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1997 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ
 

345/2001 OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 1960 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dohovor o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného...
 

261/1993 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. októbra 1993 o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
 

200/1998 Z.z. ZÁKON z 19. mája 1998 o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov