Legislatíva cestnej dopravy

Zákon o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke

ZÁKON 8/2009 z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel

Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel

Nariadenie vlády SR 349/2009 z 8. júla 2009 o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technickýchpožiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
 
Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška 9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republikyz 20. decembra 2008, korou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zákon o organizácii pracovného času v doprave

Zákon o organizácii pracovného času v doprave

462/2007 Z.z. ZÁKON z 13. septembra 2007 o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona...
 
Zákon o cestnej doprave

Zákon o cestnej doprave

Zákon 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012, o cestnej doprave.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 

211/1995 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy.
 

Vyhláška 581/2005 Z.z. (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) Platnosť od: 17.12.2005, Účinnosť od: 1.1.2006, Uverejnené v Zbierke zákonov č....
 

zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov