Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Kontroly dopravných priestupkov v Ruskej federácii

Kontroly dopravných priestupkov v Ruskej federácii

Federálny zákon Ruskej federácie č. 398, ktorý prijal zmeny a doplnenia Federálneho zákona Ruskej federácie č. 127 (zo dňa 24. júla 1998) „O štátnej kontrole nad vykonávaním medzinárodnej cestnej dopravy a zodpovednosťou za porušenie pravidiel pri ich vykonávaní“,  vstúpil do platnosti 8. decembra 2020 s tým, že niektoré predpisy nového zákona nadobudli účinnosť...
Zdroj: User Admin
Do platnosti vstúpila Príloha 11 Dohovoru TIR - eTIR

Do platnosti vstúpila Príloha 11 Dohovoru TIR - eTIR

Dňa 25. mája 2021 vstúpila do platnosti Príloha 11 Dohovoru TIR, ktorá poskytuje právny rámec pre vykonávanie operácií eTIR medzi zmluvnými stranami, v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými EHK/OSN. Príloha 11 je právnym základom prechodu medzinárodného tranzitu TIR z papierovej na plne automatizovanú formu. Nové ustanovenia umožnia vykonávať cezhraničný tranzit tovaru prostredníctvom...
Zdroj: User Admin
Rekonštrukčné práce na hraničnom priechode Burachki(RUS)/Terechovo(LVA)

Rekonštrukčné práce na hraničnom priechode Burachki(RUS)/Terechovo(LVA)

Od marca 2021 prebieha rekonštrukcia rusko lotyšského hraničného priechodu Burachki/Terechovo. Rekonštrukcia je plánovaná do decembra 2022. Informovala nás o tom Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU. Práce začali na jazdný pruhoch smerujúcich z Ruskej federácie a preto vjazd a výjazd do a z Ruska je možný iba jazdnými pruhmi pre vjazd. Z dôvodu vysokej premávky a pokračujúcim rekonštrukčným prácam...
Zdroj: User Admin
Ako správne vyplniť ruské prepravné povolenie

Ako správne vyplniť ruské prepravné povolenie

Nakoľko sa v poslednej dobe množia prípady pokút za nesprávne vypísané ruské prepravné povolenia, oslovili sme MDV SR, Veľvyslanectvo SR v Moskve a Medzinárodnú úniu cestnej dopravy IRU v Ženeve. Zatiaľ sme dostali stanovisko z ruského záručného združenia ASMAP, ktoré bolo iniciované zo strany IRU. Z uvedeného stanoviska vyberáme: „Problém je známy. Kontaktovali sme Ministerstvo dopravy...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia: Úhrada pokút zahraničných dopravcov na hranici

Ruská federácia: Úhrada pokút zahraničných dopravcov na hranici

Zahraniční dopravcovia, ktorí neuhradili pokutu za porušenie dopravných predpisov na území Ruskej federácie, budú povinní ju uhradiť na hranici. Agentúre TASS to oznámil Štátny dopravný inšpektorát. „Teraz, ak pri vstupe vozidla patriaceho zahraničnému dopravcovi do Ruskej federácie, sa na hraničnom priechode cez štátnu hranicu zistí, že nebola uhradená pokuta vymeraná...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia: Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Ruská federácia: Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Odbor štátnej politiky v oblasti automobilovej a mestskej hromadnej dopravy Ministerstva dopravy Ruskej federácie informoval o zmenách v daňovej legislatíve Ruskej federácie. V súlade s novelizáciou bodu 111 Článku 1. druhej časti Daňového zákona Ruskej federácie, Federálny zákon zo dňa 23. novembra 2020 č. 374-FZ „O zmenách v 1. a 2. časti Daňového zákona Ruskej federácie a ďalších legislatívnych...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia: Podmienky vykonávania prepráv bez prepravných povolení

Ruská federácia: Podmienky vykonávania prepráv bez prepravných povolení

Podmienky vykonávania bilaterálnych a tranzitných medzinárodných cestných prepráv bez prepravných povolení   Ak medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy (ďalej len „medzinárodná dohoda“) ustanovuje vykonávanie bilaterálnych a tranzitných medzinárodných cestných prepráv vozidlami patriacimi zahraničným dopravcom (ďalej len „preprava“) bez ruských prepravných povolení, vykoná sa takáto preprava na základe medzinárodného nákladného...
Zdroj: User Admin
Rusko - Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Rusko - Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Odbor štátnej politiky v oblasti automobilovej a mestskej hromadnej dopravy Ministerstva dopravy Ruskej federácie informoval o zmenách v daňovej legislatíve Ruskej federácie. V súlade s novelizáciou bodu 111 Článku 1. druhej časti Daňového zákona Ruskej federácie, Federálny zákon zo dňa 23. novembra 2020 č. 374-FZ „O zmenách v 1. a 2. časti Daňového zákona Ruskej federácie a ďalších legislatívnych...
Zdroj: User Admin
Predkladanie Certifikátu TIR

Predkladanie Certifikátu TIR

Upozorňujeme, že ruské a bieloruské colne organy začali požadovať predloženie Certifikátu TIR aj k vozidlám, ktoré nevykonávajú prepravu na podklade karnetov TIR v režime TIR. V opačnom prípade nariaďujú platený sprievod a udeľujú pokuty. Pokým sa situácia nevyrieši a s cieľom predchádzať problémom na hraničných priechodoch Eurázijskej colnej únie, odporúčame...
Zdroj: User Admin
Víza do Ruskej federácie

Víza do Ruskej federácie

Oznamujeme záujemcom o vystavenie víz do Ruskej federácie, že nakoľko je ruské vízové centrum pre verejnosť od 16. marca 2020 uzavreté, budú sa žiadosti o víza podávať priamo na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, Maróthyho 3, 811 06 Bratislava. Z tohto dôvodu žiadame záujemcov, aby v elektronickom vízovom dotazníku uvádzali ako miesto...
Zdroj: User Admin
Víza do Ruskej federácie – upozornenie

Víza do Ruskej federácie – upozornenie

Ruské vízové centrum v Bratislave oznámilo, že z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 budú úradné hodiny pre verejnosť od 17. do 27. marca 2020 zrušené. V tomto období nebude možné podávať žiadosti o vystavenie ruských víz. Pasy s hotovými vízami, o vystavenie ktorých združenie požiadalo v predchádzajúcom období, budú združeniu vydané v piatok, 20. marca 2020...
Zdroj: User Admin
Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Vláda Ruskej federácie schválila pravidlá pre tranzitnú dopravu, ktorá sa uskutočňuje s použitím plomb založených na technológii GLONASS. Dňa 7. januára 2020 nadobudla účinnosť Vyhláška Vlády Ruskej federácie č. 1877 zo dňa 27. decembra 2019 „ O opatreniach na vykonanie Vyhlášky Prezidenta Ruskej federácie č. 290“  zo dňa 24. júna 2019 „O...
Zdroj: User Admin
Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

V súlade s ustanovením článku 152 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie, musí deklarant (dovozca) do 8 hodín pracovného času od okamihu, keď colný orgán určenia zaregistruje tranzitné vyhlásenie alebo karnet TIR podané dopravcom, umiestniť tovar do príslušného colného režimu alebo do režimu dočasného uskladnenia. V prípade, ak deklarant nevykonal vyššie uvedené, je dopravca...
Zdroj: User Admin
Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Zodpovedajúce Uznesenie kabinetu ministrov č. 994 „O zozname tovarov podliehajúcich rýchlemu znehodnoteniu, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od zadržania zo strany colných orgánov“ zo dňa 1. augusta 2019, nadobudne účinnosť 6. septembra 2019. Zoznam výrobkov podliehajúcich skaze zahŕňa nielen čerstvé a chladené mäso, ale aj mrazené mäso, ryby, mäkkýše,...
Zdroj: User Admin
Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Maximálna výška pokút za zistené porušenie režimu práce a odpočinku vodičov sa v Rusku zvýši pre právnické osoby do 50 tisíc rubľov a pre fyzické osoby - podnikateľov do 25 tisíc rubľov. Balík príslušných zmien a doplnení Kódexu RF o administratívnych priestupkoch bol schválený 16. júla 2019 poslancami Štátnej dumy v druhom čítaní. Podľa tlačovej služby...
Zdroj: User Admin
Zamietnutie vstupu na územie Ruskej federácie

Zamietnutie vstupu na územie Ruskej federácie

Vstup na územie Ruskej federácie môže byť zamietnutý v prípade spáchania opakovaných priestupkov voči legislatíve Ruskej federácie. Upozorňujeme dopravcov na zákon Ruskej federácie z 15. augusta 1996 č. 114-FZ „ Postup pre výstup z Ruskej federácie a vstup do Ruskej federácie“, článok 26, odstavec 4, v ktorom sa uvádza, že vstup na územie Ruskej federácie...
Zdroj: User Admin