Výnimky z časov jázd a prestávok v Českej republike

V reakcii na mimoriadnu situáciu, spôsobenú novým kmeňom koronavírusy SARS CoV 2, a nových variantov v Českej republike a v súvislosti s následným významným obmedzením tranzitu do Nemecka od 14. februára 2021, 00:00 hodín, Česká republika súhlasila s dočasným uvoľnením pravidiel času jazdy a odpočinku pre vodičov vozidiel, zapojených do medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.

Toto uvoľnenie sa udeľuje podľa čl. 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 s platnosťou od 14. februára 2021, 00:00 hodín do 15. marca 2021, 23:59 hodín. Vzťahuje sa na všetkých vodičov, zapojených do medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, v smere z Českej republiky do Nemecka, s podmienkou, že nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodičov a cestnej premávky.

Vodiči nesmú viesť vozidlo unavení, zamestnávatelia zostávajú zodpovední za zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov a ostatných účastníkov cestnej premávky. U vyššie uvedenej kategórie vodičov budú dočasne uvoľnené nasledujúce ustanovenia:

  • čl. 6 (1): nahradenie maximálneho denného limitu jazdy z 9 hodín na 11 hodín;
  • čl. 6 (2): nahradenie maximálneho týždenného limitu jazdy z 56 hodín na 60 hodín;
  • čl. 8 (1): zníženie požiadaviek na denný odpočinok z 11 na 9 hodín;
  • čl. 8 (6): odloženie doby týždenného odpočinku po období siedmich (namiesto šiestich) 24-hodinových období od ukončenia predchádzajúcej doby týždenného odpočinku.

Dočasné uvoľnenie vyššie popísaných pravidiel je reakciou na náročný priechod cez hranice medzi Českou republikou a Nemeckom, ktorý je na jednej strane spôsobený prísnymi pravidlami na testovanie vodičov, a na druhej strane enormným neustálym tlakom na testovacie miesta, ktoré musela Česká republika zriadiť na hraničných priechodoch.

Vodiči idúci v smere do Nemecka a prechádzajúce príslušnými hraničnými priechodmi medzi Českou republikou a Nemeckom sa môžu odchýliť od vyššie uvedených pravidiel. V prípade využitia výnimky musí vodič okamžite vykonať ručný zápis na zadnú stranu výtlačku / záznamového listu s uvedením miesta a dôvodu odchýlky. Tieto záznamy musia byť predložené pri kontrole spolu so sprievodnými dokladmi pre danú prepravu, aby bolo možné overiť oprávnenosť výnimky.

Mobilné odberné miesta a testy vodičov

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s požiadavkou na preukazovanie sa profesionálnych vodičov negatívnym testom na vstupe do Nemecka a na mobilnú povahu povolania vodiča v nákladnej doprave, a tiež komplikácie, ktoré vznikajú pri snahe o vykonanie antigénových testov vodičmi, požiadalo združenie ČESMAD Slovakia Ministerstvo dopravy SR a Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o súčinnosť pri vykonávaní týchto antigénových testov pri subjektoch (MOM – mobilných odberných miestach) zazmluvnených MZ SR.


Keďže častokrát nie je možné vopred odhadnúť čas, kedy sa daný vodič dokáže dostaviť na testovanie, a teda nie je možné garantovať jeho prítomnosť na objednaný termín, Krízové koordinačné centrum MZ SR už 23. februára písomne požiadalo zazmluvnené MOM o spoluprácu, aby pri vykonávaní antigénových testov boli uprednostnení vodiči nákladnej cestnej dopravy, ktorí nie sú objednaní a zároveň sa preukážu:
- kvalifikačnou kartou vodiča,
- kartou vodiča do digitálneho tachografu.

Podpora pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo II. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy. Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 počas obdobia od 1. augusta 2020 do 31. decembra 2020 (oprávnené obdobie).

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy spolu s kalkulačkou na výpočet výšky dotácie a zmluvou o poskytnutí dotácie nájdete TU.
 
Oprávneným žiadateľom je právnická osoba – podnikateľ podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
- je mikro, malým alebo stredným podnikom,
- je prevádzkovateľom autobusovej dopravy, v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 56/2021 Z.z. o cestnej doprave,
- nevykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme,
- v príslušnom registri (obchodný register/živnostenský register) má uvedené v predmete činnosti aktivity v oblasti poskytovania osobitnej pravidelnej a/alebo príležitostnej dopravy
- zaznamenal celkový pokles tržieb v prepočte na autobus vo výške minimálne 30 % počas oprávneného obdobia v porovnaním s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.
 
Výška dotácie predstavuje 80 % z poklesu tržieb v prepočte na autobus a mesiac, maximálne však pre:
EURO 1 – 1 000 eur,
EURO 2 – 1 200 eur,
EURO 3 – 1 400 eur,
EURO 4 – 1 700 eur,
EURO 5 – 2 000 eur,
EURO 6 – 2 400 eur.

Žiadosti o dotáciu je možné predkladať od 23. februára 2021 do 30. apríla 2021.