Colnica Pskov odporúča dopravcom zvoliť inú trasu

Colný odbor Štátneho daňového úradu Lotyšskej republiky informoval, že sa dňa 20. mája 2019 začali rekonštrukčné práce hraničného priechodu Terekhovo na území Lotyšskej republiky (z ruskej strany je to hraničný priechod Burachki).

Hraničný priechod Terekhovo zaviedol dočasné obmedzenia na prejazd, čím sa výrazne znížila priechodnosť vozidiel na ruskej strane.

Z tohto dôvodu Pskovská colnica odporúča dopravcom vybrať si pri výstupe z Lotyšska iný hraničný priechod.

V regióne Pskov sa na rusko-lotyšskej hranici nachádzajú nasledujúce funkčné hraničné priechody: Ubylinka, Ludonka (iba pre osobné vozidlá), Brunishevo (pre osobné vozidlá) a na rusko-estónskej hranici: Kunichina Gora a Shumilkino.

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na štvrtok 29. augusta 2019.

Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Brexit stále nejasný

Po výmene na poste premiéra Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“)  došlo k tvrdšiemu postoju k odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Nový premiér Boris Johnson jednoznačne presadzuje, aby Veľká Británia opustila Európsku úniu do 31. októbra 2019 bez ohľadu na to, či parlament schváli alebo neschváli dohodu o brexite. Väčšina Britov jeho plán podporuje. Vyplýva to z prieskumu, podľa ktorého by až 54 percentám opýtaným neprekážalo, keby Johnson vyradil parlament z rozhodovania o prípadnom brexite bez dohody.

 

Očakáva sa, že poslanci dolnej snemovne britského parlamentu, ktorí nesúhlasia s odchodom bez dohody, podniknú v prvej polovici septembra kroky, aby k tejto alternatíve brexitu nedošlo. K rozhodujúcemu zápasu v parlamente by malo dôjsť  9. septembra 2019.

V súčasnosti sa nedá predpokladať, ako sa situácia vyvinie. Stále sú v hre všetky možnosti.

Čo by pre medzinárodnú cestnú dopravu znamenal odchod bez dohody, tzv. „tvrdý brexit“, opýtali sme sa Mareka Hudeca z oddelenia cestnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Z jeho odpovede vyberáme:

 

V súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody bolo dňa 27. marca 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie. Ak Veľká Británia opustí Európsku úniu dňa 31. októbra 2019 bez dohody, od 1. novembra 2019 sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501. Toto nariadenie komplexne upravuje podmienky vykonávania nákladnej dopravy s Veľkou Britániou vrátane bilaterálnych prepráv, kabotáže a treťoštátnych prepráv, ktoré smerujú z a do Európskej únie. Nariadenie zároveň upravuje aj podmienky pravidelnej autobusovej dopravy.

 

Počas platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 vo vzťahu k Veľkej Británii zostáva zachovaný súčasný stav, čiže nie sú potrebné pre slovenských dopravcov  bilaterálne povolenia, tranzitné povolenia a ani treťoštátne povolenia na vývoz a dovoz tovaru z členských krajín Európskej únie. Pre vývoz a dovoz tovaru z Veľkej Británie do krajín mimo Európskej únie odporúčame využívať príslušné povolenia CEMT tak, ako to platí aj v súčasnosti.

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 má platnosť do konca roku 2019, avšak predpokladáme, že od septembra 2019 začnú rokovania o predĺžení platnosti tohto nariadenia. Ak platnosť nariadenia bude predĺžená naďalej, do skončenia platnosti nariadenia slovenskí dopravcovia nebudú potrebovať povolenia CEMT tak, ako je to vyššie uvedené na prepravy pre vývoz/dovoz tovaru z členských krajín Európskej únie do Veľkej Británie.

 

Ak budeme mať bližšie informácie o predĺžení platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501, budeme združenie ČESMAD Slovakia informovať.

Ministerstvo má v súčasnosti k dispozícii aj povolenia CEMT v počte 335, ktoré neboli pridelené, avšak na tento rok v súvislosti s brexitom nie sú zatiaľ potrebné, pretože ak Veľká Británia opustí Európsku úniu bez dohody,  začne sa uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 od nasledujúceho dňa po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejňuje informácie týkajúce sa brexitu na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/brexit

 

Spracovala Tatiana Prokopiusová

Prerušenie premávky na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod dôjde dňa 14.8.2019 k dočasnému prerušeniu premávky z dôvodu úplnej odstávky elektrickej energie. Dočasne pozastavená premávka bude v smere na Ukrajinu aj na Slovensko, v osobnej aj nákladnej doprave.

 

Colný úrad Michalovce upozorňuje cestujúcich, dopravcov a podnikateľskú verejnosť, že dňa 14.8.2019 dôjde na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod k prerušeniu premávky z dôvodu úplnej odstávky elektrickej energie pre práce na zariadení vysokého napätia, výmene a prepojení transformátorov. Z tohto dôvodu nebude na colnom hraničnom priechode k dispozícii ani náhradný generátor, v dôsledku čoho budú dočasne nefunkčné všetky elektronické systémy slúžiace k colným a hraničným kontrolám na vstupe aj výstupe. Podľa informácií dodávateľa sa práce budú realizovať v čase od 08:00 hod. do predpokladaného ukončenia prác do 12:00 hod. stredoeurópskeho letného času.

 

Cestujúci môžu v uvedenom čase použiť cestné hraničné priechody Ubľa – Malyj Bereznyj s nepretržitou prevádzkou alebo Veľké Slemence – Mali Selmenci určený pre peších cestujúcich a cyklistov, ako aj železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop podľa platného železničného grafikonu.

 

Zdroj: Tlačová správa, Finančná správa, Colný úrad Michalovce

Uzavretie mosta Hlohovec

Od 12. augusta 2019 sa uzatvára most v Hlohovci pre nákladnú dopravu nad 12 t.

Dôvodom dopravných obmedzení je havarijný stav mosta a jeho odľahčenie do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá je naplánovaná na rok 2020.

Výnimku na prejazd budú mať iba autobusy, vozidlá pre údržbu komunikácií a komunálne služby.

Bližšie informácie o pripravovanej rekonštrukcii môžete získať denne od 9:00 do 15:00 hod. na telefónnom čísle: 033/55 31 287, 288 kl. 111 alebo na www.trnava-vuc.sk. 

TIR-EPD v Bielorusku obnovené

Elektronická výmena dát s bieloruskými colnými orgánmi sa obnovila. Predbežné informácie o tovare sa bieloruským colným orgánom zasielajú po uhradení stanoveného poplatku, ktorý sa netýka iba systému TIR, treba ho uhradiť pri všetkých colných vyhláseniach.

V súlade s novou vnútroštátnou legislatívou sa predkladanie EPI bieloruským colným orgánom vykonáva iba na platenej platforme.

Podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy (ďalej len „IRU“) bola aplikácia TIR-EPD prispôsobená novým požiadavkám Rady Eurázijskej hospodárskej komisie na štruktúru a formát predbežných elektronických informácií o tovare (EPI) a obnovená na výmenu správ s colnými orgánmi Bieloruskej republiky.

S cieľom vyhovieť novej požiadavke bieloruských colných orgánov vyvinulo IRU možnosť získať elektronické tokeny (digitálne platobné jednotky) pre 5, 10 a 20 transakcií na predloženie predbežného colného vyhlásenia o tovare prostredníctvom aplikácie TIR-EPD.

Cena balíka 5 transakcií je 60 CHF, 10 transakcií 120 CHF a 20 transakcií 240 CHF.

Funkcia kupovania tokenov v aplikácii TIR-EPD je zatiaľ k dispozícii v angličtine a ruštine, čoskoro budú pridané ďalšie jazyky.

Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Štátny colný výbor Bieloruskej republiky na svojej webovej stránke zverejnil aktualizovaný zoznam tovarov, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu (rýchlo sa kaziace tovary), v súlade s článkom 81 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie.

Tieto tovary sú colnou správou prednostne vybavované.

Aktualizovaný zoznam nájdete na:

http://www.customs.gov.by/ru/pervoocherednoy_poradok-ru/

Obmedzenie prevádzky na lotyšskom hraničnom priechode Terekhovo

Colná správa Štátnej daňovej služby Lotyšskej republiky informovala, že 20. mája 2019 sa začala rekonštrukcia hraničného priechodu Terekhovo (z ruskej strany Burachki). Stavebné a rekonštrukčné práce potrvajú 16 mesiacov.

Z tohto dôvodu boli zavedené dočasné obmedzenia toku vozidiel, konkrétne budú mimo prevádzky niektoré jazdné pruhy na určité časové obdobia:

  • 3 jazdné pruhy v smere „vstup do Lotyšska“ a 3 jazdné pruhy v smere „výstup z Lotyšska“ na 6 mesiacov, a to od 20. mája 2019 do novembra 2019;
  • 2 jazdné pruhy v smere „vstup do Lotyšska“ a 2 jazdné pruhy v smere „výstup z Lotyšska“ na 5 mesiacov, a to od decembra 2019 do apríla 2020;
  • 3 jazdné pruhy vrátane pruhu pre veľké vozidlá v smere „vstup do Lotyšska“ a 2 jazdné pruhy v smere „výstup z Lotyšska“ na 5 mesiacov, a to od mája 2020 do septembra 2020.

Ukončenie stavebných prác je naplánované na 30. septembra 2020.

Azerbajdžan: Schválený odosielateľ a príjemca v systéme TIR

Koncept „schváleného odosielateľa a príjemcu“ (ďalej len ACC) v systéme TIR je už niekoľko rokov aktívne propagovaný zo strany IRU. V súčasnosti sa čaká na oficiálne prijatie príslušných zmien do Dohovoru TIR (Vysvetlivka 0.49).

Medzitým už niekoľko krajín začalo používať systém schváleného odosielateľa a príjemcu. V Európskej únii sa aplikuje v súlade s Dohovorom TIR a existujúcej legislatívy EÚ: Colného kódexu EÚ (Nariadenie č. 952/2013 z 9. októbra 2013), delegovaného nariadenia Komisie č. 2015/2446 zo dňa  28. júla 2015 a vykonávacieho nariadenia Komisie č. 2015/2447 zo dňa 24. novembra 2015, doplnené Manuálom tranzitnej dopravy - (TAXUD/A2/TRA/003/2016). Turecko, Moldavsko a Bielorusko taktiež zaviedli systém schváleného odosielateľa a príjemcu:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2018/ECE-TRANS-WP30-2018-05e.pdf

Sekretariát IRU bol informovaný o tom, že dňa 1. februára 2019 Azerbajdžan zaviedol „Systém zeleného koridoru“, ktorý predstavuje množstvo zjednodušení pre procesy dovozu a vývozu.  

Praktické aspekty nového konceptu platného pre procedúry TIR:

  1. Zjednodušená procedúra pri dovoze na podklade karnetu TIR

Pri vstupe do Azerbajdžanu je karnet TIR (útržkový list a kmeňový list č. 1) spracovaný hraničným colným úradom štandardným postupom za predpokladu, že predbežné informácie o tovare (TIR-EPD) boli colnici zaslané minimálne 1 hodinu pred príchodom na colný úrad vstupu.

Držiteľ karnetu TIR dovezie tovar priamo do priestorov schváleného príjemcu. Schválený príjemca elektronicky komunikuje s colnými orgánmi, vrátane zaslania elektronického vyhlásenia a vyclenia a prijme elektronické oprávnenie na odňatie plomby. Následne sa môže začať vykladať tovar. Po vyložení tovaru v sklade schváleného príjemcu, môže držiteľ karnetu TIR požiadať akýkoľvek colný úrad v Azerbajdžane (vnútroštátny alebo hraničný) o oficiálne ukončenie tranzitnej operácie TIR (opečiatkovanie kmeňového listu karnetu TIR), nakoľko všetky tieto colné úrady sú oprávnené vykonať formality vzťahujúce sa k systému TIR. Odporúča sa, aby dopravcovia predkladali karnet TIR na jeho ukončenie na výstupnom colnom úrade, pri výstupe z Azerbajdžanu.

  1. Zjednodušená procedúra pri vývoze na podklade karnetu TIR

Držiteľ karnetu TIR prevezme tovar priamo v priestoroch schváleného odosielateľa, ktorý priloží plomby vopred získané od colných orgánov a ukončí formality vzťahujúce sa na vývoz tovaru. Po vykonaní všetkých formalít pre vývoz, získa odosielateľ prostredníctvom elektronického systému a  SMS povolenie na začatie prepravy TIR. Následne je vozidlo presmerované na hraničný colný úrad výstupu z colného územia Azerbajdžanu. Odporúčame, aby držitelia karnetu TIR včas poslali TIR-EPD pre vývoznú operáciu, pretože tento krok taktiež uľahčí cezhraničnú procedúru a ušetrí dopravcovi čas.

Pri výstupe z Azerbajdžanu je karnet TIR spracovaný (útržkový a kmeňový list č. 2) hraničným colným úradom štandardným postupom.

Zoznam schválených odosielateľov a príjemcov „oprávnených trvalo používať zelený koridor“ je dostupný na internetovej stránke colnej správy Azerbajdžanu: https://customs.gov.az/en/sahibkarlar-ucun/green-corridor-users/.

Združenie ČESMAD Bohemia spustilo nový projekt „transit.tir“

Združenie ČESMAD Bohemia upozorňuje na zložitú situáciu na cestách a diaľniciach Českej republiky z dôvodu zvýšeného počtu nehôd a oznamuje spustenie novej webovej stránky, na ktorej si zahraniční dopravcovia nájdu dôležité informácie o bezpečnom pohybe po českých komunikáciách.

Cieľom českého združenia za podpory Českej kancelárie poisťovateľov je znížiť nehodovosť zahraničných vodičov nákladných vozidiel na cestách Českej republiky.

Aktuálne informácie sú k dispozícii vo viacerých jazykoch na webovej stránke:  www.transit.tir.cz