Hraničný priechod Vyšné Nemecké bude uzavretý

Z dôvodu odstávky elektrickej energie bude hraničný priechod Vyšné Nemecké -Užhorod uzavretý v pondelok 14. októbra a stredu 16. októbra 2019. Uzavretie sa bude týkať osobnej aj nákladnej dopravy v oboch smeroch.

Zabezpečenie colného dlhu v prípade odchodu Veľkej Británie bez dohody

https://cesmad.sk/karnety-tir

V prípade brexitu bez dohody, bude možné na zabezpečenie colného dlhu pri prepravách do a z Veľkej Británie už od 1. novembra 2019 použiť systém TIR a tieto prepravy vykonávať na podklade karnetov TIR.

Pre bližšie informácie kontaktujte colné oddelenie združenia, tel.: 0903 282739.

Požiadajte colnú správu o pridelenie čísla EORI

EORI (Economic Operators´Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je stanovené v Nariadení (ES) č. 2447/2015.

Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity. Každý subjekt, ktorý vstupuje do kontaktu s colnou správou EÚ, musí mať pridelené číslo EORI. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dopravné spoločnosti.

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI finančná správa. Registračným útvarom je oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku. Bližšie informácie nájdete na stránke finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI.

Vyzývame dopravcov, aby si pridelenie čísla EORI vybavili v dostatočnom časovom predstihu pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorého termín je nateraz stanovený na 31. októbra 2019.

Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

V súlade s ustanovením článku 152 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie, musí deklarant (dovozca) do 8 hodín pracovného času od okamihu, keď colný orgán určenia zaregistruje tranzitné vyhlásenie alebo karnet TIR podané dopravcom, umiestniť tovar do príslušného colného režimu alebo do režimu dočasného uskladnenia. V prípade, ak deklarant nevykonal vyššie uvedené, je dopravca povinný umiestniť tovar na dočasné uskladnenie najneskôr jeden pracovný deň  po dni registrácie dokumentov.

To znamená, že nečinnosť deklaranta môže viesť ku vzniku povinnosti dopravcu, nesplnenie ktorej je ošetrená článkom 16.14 Kódexu Ruskej federácie o administratívnych priestupkoch (porušenie postupu pri uskladňovaní tovarov, skladovacieho poriadku alebo porušenie postupov pri nakladaní s tovarom).

Vzhľadom na skutočnosť, že colný orgán určenia má informácie o plnení (neplnení) colných povinností zo strany colných deklarantov, Vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie č. 57 zo dňa 16. apríla 2019 schválila postup oznamovania dopravcom, ak neboli vykonané colné procedúry súvisiace s umiestnením tovarov na dočasné uskladnenie alebo s ich colným deklarovaním.

Dopravca je upovedomený:

  1. v prípade, ak bolo colnému úradu odoslania predložené elektronické colné vyhlásenie:

v rámci oznámenia o ukončení colného tranzitného režimu zaslaného dopravcovi sa do ďalšieho poľa vyplní poznámka „Tovar podlieha colnému vyhláseniu alebo umiestneniu na dočasné uskladnenie.“

  1. v prípade, ak bolo colnému orgánu odoslania predložené tranzitné vyhlásenie v papierovej podobe alebo karnet TIR:

pri odtlačení pečiatky do zodpovedajúcej kolónky tranzitného vyhlásenia, karnetu TIR, ako aj na nákladnom liste CMR o prevzatí tovarov, sa uvedie ďalšia značka (pečiatka) „Tovar podlieha colnému vyhláseniu alebo umiestneniu na dočasné uskladnenie“.

Aby nedochádzalo k zvýšeniu finančných nákladov dopravcov spojených s hľadaním tovarov a dopravných prostriedkov v skladoch dočasného uskladnenia, odporúča sa v zmluvách o preprave tovarov určiť dovozcovi splnenie si svojej povinnosti v lehote stanovenej v Colnom kódexe Eurázijskej hospodárskej únie alebo nahradiť dopravcovi vzniknuté náklady.

Vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie č. 57 zo dňa 16. apríla 2019 nadobudne účinnosť 22. septembra 2019.

Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Zodpovedajúce Uznesenie kabinetu ministrov č. 994 „O zozname tovarov podliehajúcich rýchlemu znehodnoteniu, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od zadržania zo strany colných orgánov“ zo dňa 1. augusta 2019, nadobudne účinnosť 6. septembra 2019.

Zoznam výrobkov podliehajúcich skaze zahŕňa nielen čerstvé a chladené mäso, ale aj mrazené mäso, ryby, mäkkýše, tuky, párky, vajcia, mlieko, konzervované potraviny, cibuľu, zemiaky, kapustu, mrkvu, strukoviny, orechy, med, živé rastliny a kvety, séra, vakcíny a iné.

Nevyžiadaný nezabavený tovar je po dni uskladnenia v colnom sklade predmetom predaja alebo zničenia.

Poľsko/Bielorusko: Práce na moste medzi hraničnými priechodmi Berestovica a Bobrovníky

Upozorňujeme dopravcov, že v období od 10. do 12. septembra 2019 sa plánujú rekonštrukčné práce na moste cez rieku Svisloč medzi bieloruským hraničným priechodom Berestovica a poľským hraničným priechodom Bobrovníky.

Odporúčame zohľadniť túto informáciu pri plánovaní dopravy.

Na informačnom portáli Výboru pre štátne hranice Bieloruskej republiky sa môžete oboznámiť so stavom výluky v reálnom čase:

https://www.gpk.gov.by/situation-at-the-border/

Zákaz jazdy ťažkých vozidiel na úseku cesty M86 od 1. marca 2020

Ministerstvo inovácií a technológií Maďarska zavádza od 1. marca 2020 úplný zákaz jazdy nákladných vozidiel s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 20 ton na úseku cesty M86 medzi Mosonmagyaróvár a Csorna.

Miestne zastupiteľstvá nachádzajúce sa pozdĺž vyznačeného úseku (Jánossomorja, Bősárkány,  Mosonudvar) dlhodobo žiadali obmedzenie tranzitu nákladných vozidiel. V roku 2012 bol pre nákladné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 20 ton zavedený zákaz nočnej premávky, v čase od 22:00 do 6:00 hod., (so zodpovedajúcim dopravným značením).

Maďarské ministerstvo technológií a inovácií poznamenáva, že od 1. marca 2020 bude pre ťažké vozidlá k dispozícií obchvat s prejazdom po M1 a M85.

Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Ako sme už informovali, od začiatku augusta 2019 došlo k obnoveniu funkčnosti aplikácie TIR EPD na území Bieloruska. Prerušenie bolo spojené s prechodom na platený systém, ktorý sa v Bielorusku stal povinný pre zasielanie všetkých elektronických vyhlásení, nielen súvisiacich so systémom TIR.

Pre zasielanie elektronických informácií (vyhlásení) prostredníctvom aplikácie TIR EPD bola odsúhlasená suma 12 CHF pre jedno vyhlásenie. V súčasnej dobe je možné zakúpiť si balík 5, 10 alebo 20 vyhlásení (jednotiek). Cena za 5 jednotiek je 60 CHF, za 10 jednotiek 120 CHF a za 20 jednotiek 240 CHF. Táto cena je rovnaká aj v prípade, ak sa podáva vyhlásenie s viacerými tovarovými položkami. Pri ostatných colných systémoch sa cena odvíja od počtu tovarových položiek. Stránky v aplikácii TIR EPD týkajúce sa platieb sú zatiaľ iba v anglickom a ruskom jazyku, neskôr bude zabezpečený preklad aj do iných jazykov. Faktúru za nákup je možné stiahnuť len v anglickej verzii. V súčasnej dobe bieloruské colné orgány zasielajú iba 2 správy, a to prijatie vyhlásenia s udelením čísla MRN, alebo jeho zamietnutie.

Návod na použitie:

  1. Na nákup jednotiek a kontrolu aktuálneho zostatku môžete použiť príslušné polia na hlavnej stránke aplikácie. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Приобрести сейчас / Kúpiť teraz“ (pozri červený rámik).

  1. Vyberte počet jednotiek, začiarknite príslušné políčko a odsúhlaste zásady ochrany osobných údajov. Pokračujte v platbe:

Objednávku môžete zrušiť v ktoromkoľvek kroku.

   3. Pre realizáciu platby budete presmerovaní na stránku výberu možností platieb:

      4. Môžete si zvoliť, v akej mene zrealizujete platbu:

     5. Po dokončení platby sa zobrazi Potvrdenie. Kliknutím na ikonu „Späť“ sa vrátite na hlavnú stránku.

V prípade potreby si v tejto fáze môžete stiahnuť faktúru za uvedenú transakciu.

6. Pri podávaní vyhlásenie do Bieloruska sa na stránke colných operácií zobrazí upozornenie na platbu, (na obrázku v červenom rámiku). Ak máte dostatočný počet jednotiek, môžete v podávaní vyhlásenia pokračovať. Ak nie, musíte si ich zakúpiť kliknutím na tlačidlo Приобрести сейчас / Kúpiť teraz“.

7. Pripomenutie na nedostatok kúpených jednotiek sa nachádza aj na stránke zhrnutia všeobecných informácií o preprave (pozri červený rámik). Doplniť si ich môžete kliknutím na tlačidlo Приобрести сейчас / Kúpiť teraz“.

8. V prípade, že potrebujete vyhlásenie do Bieloruska preposlať druhý krát, upozorňujeme, že opätovné zaslanie je takisto spoplatnené sumou 12 CHF.

V takomto prípade treba potvrdiť, či chcete vyhlásenie opätovne poslať (tlačidlo OK), alebo opätovné preposlanie zrušiť.

Keď potvrdíte opätovné zaslanie, zobrazí sa správa – potvrdenie, že vyhlásenie bolo úspešne zaslané.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte colné oddelenie združenia.

Colnica Pskov odporúča dopravcom zvoliť inú trasu

Colný odbor Štátneho daňového úradu Lotyšskej republiky informoval, že sa dňa 20. mája 2019 začali rekonštrukčné práce hraničného priechodu Terekhovo na území Lotyšskej republiky (z ruskej strany je to hraničný priechod Burachki).

Hraničný priechod Terekhovo zaviedol dočasné obmedzenia na prejazd, čím sa výrazne znížila priechodnosť vozidiel na ruskej strane.

Z tohto dôvodu Pskovská colnica odporúča dopravcom vybrať si pri výstupe z Lotyšska iný hraničný priechod.

V regióne Pskov sa na rusko-lotyšskej hranici nachádzajú nasledujúce funkčné hraničné priechody: Ubylinka, Ludonka (iba pre osobné vozidlá), Brunishevo (pre osobné vozidlá) a na rusko-estónskej hranici: Kunichina Gora a Shumilkino.