Náročné vyjednávania na MF SR k dani z motorových vozidiel prinášajú zaujímavé a konštruktívne riešenie

Vážení dopravcovia,

vo štvrtok 16. januára 2020 sa konalo na Ministerstve financií SR stretnutie na najvyššej úrovni, ktorého témou boli návrhy zníženia dani z motorových vozidiel.

Za cestných dopravcov sa stretnutia zúčastnili zástupcovia oboch profesných združení ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska – UNAS. Predstavitelia Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) minister Ladislav Kamenický, štátna tajomníčka Dana Meager a expertný tím ministerstva, vrátane predstaviteľov Inštitútu finančnej politiky, prijali zástupcov ČESMAD Slovakia prezidenta Pavla Jančoviča, I. viceprezidenta Pavla Piešťanského a generálneho tajomníka Ivana Ruska, ako aj zástupcov UNAS pána Eugena Gunára, pána Vladimíra Sopúcha a pána Stanislava Skalu.

Dlhé a náročné vyjednávania dospeli k návrhu, s ktorým ČESMAD Slovakia vie ďalej pracovať a predstavuje konštruktívne riešenie pre dopravcov SR.

Združenie ČESMAD Slovakia rokuje o dani z motorových vozidiel so zástupcami MF SR už niekoľko rokov. Pôvodný návrh ministerstva ešte z roku 2017 predstavoval celkovú úsporu na dani z motorových vozidiel v rámci sektora približne o 4,6 mil. euro. Ďalší návrh z rokov 2018 a 2019 prichádzal so znížením celkového daňového zaťaženia pri uvedenej dani o cca 9,3 mil. euro. Zástupcom ČESMAD Slovakia sa podarilo v niekoľkých etapách pozičných vyjednávaní ustáliť riešenie, ktoré predstavuje celkovú úsporu na dani z motorových vozidiel v rámci sektora vo výške 30 mil. euro. To je zároveň objem celkového fiškálneho vplyvu na rozpočet.

V zmysle stanoviska MF SR, pokiaľ dopravcovia definitívne tento návrh potvrdia bude otvorený legislatívny proces, výsledkom ktorého bude oficiálny vládny návrh zákona. Tento vládny návrh si následne adoptuje do plánu legislatívnych úloh aj vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb 2020.Nakoľko sa jedná o zákonnú úpravu, tento proces vyústi do prerokovania a prijatia novely zákona v novozvolenom Parlamente.

Pre najnovšie vozidlá (do 3 rokov) sa celková zľava zvyšuje z pôvodných 25 % až na 50 %. Zľava sa postupne znižuje v závislosti od veku vozidla. Environmentálny aspekt zostáva zachovaný, starším autám sa znižuje zľava. Cieľom je aby po cestách jazdili novšie, bezpečnejšie vozidlá, ktoré menej opotrebovávajú vozovku. Úprava ruší systém malusov (znevýhodnení) pre vozidlá staršie ako 12 rokov a uplatňuje výraznejšie zľavy na všetky ostatné vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave.

Návrh rozširuje úľavy, ktoré sú aktuálne platné len pre súpravy aj na všetky samostatné ťahače a návesy. Výsledkom by malo byť výrazné zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónu dopravu.

Nižšie prikladáme aj návrh v tabuľkovej podobe:

Zmena sadzieb podľa veku vozidla

 

Návrh

Pôvodné sadzby

do 3 roky

-50%

-25%

3 – 6 rokov

-40%

-20%

6-9 rokov

-30%

-15%

9-12 rokov

-20%

0%

12-13 rokov

-10%

10%

13 a viac rokov

0%

20%

Zníženie poplatku za vystavenie tureckých viacvstupových víz

Konzulárne oddelenie Tureckej ambasády v Bratislave oznámilo, že od 1. januára 2020 znižuje poplatok za vystavenie viacvstupového víza zo 190 na 170 EUR.

Z tohto dôvodu sa celková cena za viacvstupové turecké vízum vrátane manipulačného poplatku mení z 210,20 na 190,20 EUR.

Poplatky za ostatné druhy tureckých víz zostávajú nezmenené.

Zmena vydávajúceho a záručného združenia TIR

Od 1. januára 2020 došlo v Chorvátsku k zmene vydávajúceho a záručného združenia TIR.

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU oznámila, že s účinnosťou od 1. januára 2020 došlo k zmene chorvátskeho vydávajúceho a záručného združenia TIR. Tieto aktivity prevzala od združenia dopravcov TRANSPORTKOMERC chorvátska hospodárska komora Croatian Chamber of Economy (HGK).

Vedúcou odboru TIR je pani Dunja Resman.

Maximálna výška ručenia na jeden karnet TIR bola na území Chorvátska stanovená na 100 000 EUR.

Kontaktné údaje na komoru:

Croatian Chamber of Economy (HGK)
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

tel.:       +385 1 4606703
e-mail: dresman@hgk.hr

ČESMAD oceňuje riešenie zníženia dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb z mýta

Po včerajšom rokovaní autodopravcov s premiérom Petrom Pellegrinim naďalej zostáva otvorená agenda nezdaňovania vreckového pri služobných cestách. ČESMAD víta dohodu pri dvoch bodov z troch.
 
V pondelok 13. januára 2020 prijal premiér Peter Pellegrini zástupcov ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska spoločne s ministrom financií Ladislavom Kamenickým, ministrom dopravy Árpádom Érsekom, ministerkou vnútra Denisou Sakovou, ministrom práce Jánom Richterom a prezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským.
 
ČESMAD Slovakia považuje včerajšie rokovanie za úspešné. „Dlhé roky cestní dopravcovia prešľapovali na mieste a nevedeli sa posunúť ďalej. Ďakujeme pánovi premiérovi a zástupcom vlády za konštruktívny prístup. Z troch požiadaviek, ktoré dopravcovia mali (pozn.: zníženia dane z motorových vozidiel, zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách a zavedenia výrazných zliav zo sadzieb mýta od 1. km spätne), považujeme za dohodnuté zľavy zo sadzieb mýta už od prvého kilometra a výrazné zníženie dane z motorových vozidiel. Už dnes máme dohodnuté stretnutie na ministerstve financií a veríme, že sa nám podarí niektorý z komunikovaných variantov presadiť,“ povedal po spoločnom rokovaní prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.
 
„Zatiaľ sme nenašli riešenie pri požiadavke zrušenia zdaňovania vreckového,“ vyhlásil Jančovič, ďalej však doplnil prečo vypadlo riešenie problematiky zdaňovania vreckového. „Tým, že sa na januárovej schôdzi neotvorí zákon o dani z príjmov, tak sa nedá aktuálne na Národnej rade SR pripomienkovať zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách,“ vysvetlil ďalej Jančovič. „Naša požiadavka bola kompenzovať v súčasnosti legislatívne nerealizovateľné zrušenie zdaňovania vreckového formou zmeny sadzieb cestovných náhrad pre Českú republiku a Slovensko,“ podotkol Pavol Jančovič. Ministri financií a práce boli poverení zaoberať sa touto problematikou a predložiť návrh konkrétneho riešenia.
 
Premiér Pellegrini prisľúbil vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zložené zo všetkých zástupcov dotknutých ministerstiev a dopravcov, s cieľom zaoberať sa potrebami a požiadavkami dopravcov a tie priamo predkladať kompetentným ministrom, aby sa zabránilo ignorovaniu problémov cestných dopravcov v budúcnosti. ČESMAD očakáva, že táto pracovná skupina bude funkčná bez ohľadu na politické zloženie vlády.
 
Zástupcovia ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska budú mať zároveň zastúpenie v pracovnej skupine na prípravu nového mýtneho tendra na Ministerstve dopravy a výstavby SR.
 
ČESMAD Slovakia týmto vyslovuje poďakovanie za spoluprácu pri dlhotrvajúcich a náročných vyjednávaniach, ako aj rešpekt zástupcom Únie autodopravcov Slovenska, za konštruktívny prístup smerujúci k výslednej dohode. Súčasný prísľub vlády je pozitívnym príkladom spolupráce a výsledkom spoločného úsilia v tandeme ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska.

Digitalizácia uľahčí obchodovanie po brexite

V mesiaci december 2019 sa Spojené kráľovstvo stalo dvadsiatou štvrtou krajinou, ktorá ratifikovala Protokol e-CMR, digitálnu verziu Dohovoru CMR (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave). Elektronická verzia ponúka nižšie náklady, rýchlejšie administratívne procesy a väčšiu transparentnosť. Po brexite bude e-CMR ideálnym riešením uľahčenia pohybu nákladných vozidiel medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou.

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva ratifikovať Protokol e-CMR je výsledkom spoločného úsilia Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a jej členov zo Spojeného kráľovstva, a to Združenia nákladnej dopravy a Asociácie cestnej nákladnej dopravy.

Tento krok prichádza v rozhodujúcom okamihu a môže viesť k prekonaniu potenciálnych prekážok obchodu v dôsledku brexitu.

Protokol e-CMR umožňuje prevádzkovateľom dopravy a vodičom používať elektronickú verziu tradičného papierového nákladného listu CMR. Tým sa výrazne znižujú administratívne náklady, dochádza k úspore času, pričom všetky zúčastnené strany majú požadované informácie v reálnom čase.

V rámci celkovej stratégie zameranej na realizáciu cestnej dopravy bez papiera, bude IRU i naďalej úzko spolupracovať so svojimi členmi s cieľom zabezpečiť, aby odvetvie cestnej dopravy čo najrýchlejšie a v globálnom meradle využilo výhody e-CMR.

O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

Vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 973 z 28. decembra 2019 „O zmene a doplnení uznesení Rady ministrov“ , v znení neskorších predpisov, ustanovuje Nariadenie o postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky (ďalej len „Nariadenie“).

Nariadenie definuje zoznamy dokumentov a údajov, ktoré vlastníci (užívatelia) vozidiel predkladajú colnému úradníkovi pri kontrole vozidla na cestných priechodoch, ako aj podrobný zoznam úkonov, ktoré musí vykonať zodpovedná osoba colného orgánu pri takejto kontrole.

Pre colnú kontrolu bola stanovená možnosť uznania výsledkov váženia vozidla, ktoré vykonali zodpovedné osoby Dopravného inšpektorátu. Doteraz to nebolo možné a colné orgány museli vykonať kontrolu vozidla, či jeho parametre hmotnosti a rozmerov zodpovedajú prípustným parametrom, i napriek vykonaniu takejto kontroly zo strany Dopravného inšpektorátu.

Od 1. januára 2020 sa na hraničných priechodoch nebude takáto kontrola vykonávať, ak budú splnené nasledujúce podmienky:

  • vlastník (užívateľ) dopravného prostriedku predložil potvrdenie zodpovednej osoby Dopravného inšpektorátu Ministerstva dopravy a komunikácie o vykonaní kontroly vozidla s cieľom určiť, či jeho parametre hmotnosti a rozmerov zodpovedajú stanoveným normám, doklad o vážení alebo osvedčenie o vážení vozidla;
  • po vážení sa hmotnosť prepravovaného nákladu nezmenila (dodatočné naloženie). Splnenie tejto podmienky sa potvrdzuje príslušnými prepravnými dokladmi a neporušenosťou použitých identifikačných prostriedkov.

Ďalším zo zoznamu dokladov, ktoré nemusí vlastník (užívateľ) vozidla predložiť colnému úradníkovi pri kontrole, je špeciálne povolenie na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel v papierovej forme. Majiteľ vozidla je povinný iba oznámiť colným orgánom číslo a dátum vydania takéhoto špeciálneho povolenia.

Ak colné orgány nedisponujú informáciou o vydaní špeciálneho povolenia Ministerstvom dopravy a komunikácií, ktorého číslo poskytol vlastník (užívateľ) vozidla, tento je povinný predložiť originál alebo overenú kópiu tohto povolenia. Kópia povolenia musí byť overená štátnou organizáciou oprávnenou v súlade s právnymi predpismi platnými pre administratívne postupy vydávania špeciálnych povolení (RUP „Beldocentr“ – Bieloruské cestné inžiniersko – technické stredisko).

 Vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 973 z 28. decembra 2019 „O zmene a doplnení uznesení Rady ministrov“ vstupuje do platnosti 1. januára 2020.

Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Vláda Ruskej federácie schválila pravidlá pre tranzitnú dopravu, ktorá sa uskutočňuje s použitím plomb založených na technológii GLONASS.

Dňa 7. januára 2020 nadobudla účinnosť Vyhláška Vlády Ruskej federácie č. 1877 zo dňa 27. decembra 2019 „ O opatreniach na vykonanie Vyhlášky Prezidenta Ruskej federácie č. 290“  zo dňa 24. júna 2019 „O zmene a doplnení niektorých dekrétov Prezidenta Ruskej federácie“.

Vyhláškou boli schválené:

  • pravidlá vykonávania medzinárodnej cestnej dopravy tranzitom cez územie Ruskej federácie do tretích krajín pri preprave určitých druhov poľnohospodárskych výrobkov, surovín a potravín s použitím identifikačných prostriedkov (plomb) fungujúcich na základe technológie GLONASS;
  • pravidlá vydávania registračných kupónov;
  • požiadavky na plomby GLONASS;
  • zoznamy hraničných priechodov cez štátnu hranicu Ruskej federácie, stacionárnych a mobilných kontrolných stanovíšť , cez ktoré sa vykonávajú vyššie uvedené prepravy.

Ministerstvo dopravy Ruskej federácie bolo poverené v lehote 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky schváliť:

  • pravidlá informačnej interakcie;
  • požiadavky na prevádzkovateľov plombovania a postup schvaľovania prevádzkovateľov plombovania;
  • požiadavky na systém spracovania informácií a dát používaného prevádzkovateľmi plombovania.

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE: ČESMAD pozýva všetkých cestných dopravcov do B. Bystrice

Vážení dopravcovia,
vo štvrtok 9.1.2020 vo večerných hodinách zasadalo mimoriadne Prezídium Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia v Banskej Bystrici. Na základe uznesenia z Prezídia ČESMAD Slovakia pozýva nielen svojich členov, ale aj všetkých cestných dopravcov na spoločné stretnutie, osobitne aj zástupcov Únie autodopravcov Slovenska s cieľom zjednotenia pozície pri legislatívnych návrhoch, ktoré boli zo strany Ministerstva financií SR (MF SR) včera ponúknuté.
 
Celoslovenské stretnutie sa uskutoční 11. januára 2020 o 10:30 hod v hoteli Dixon na Švermovej 32 v Banskej Bystrici. Pri registrácii je potrebné, aby sa dopravca identifikoval IČO-m dopravnej spoločnosti, ktorú zastupuje. Stretnutie bude prebiehať na odbornej úrovni, pričom sú vítaní výlučne cestní dopravcovia na Slovensku.
 
Cieľom spoločného stretnutia je zjednotiť a presne formulovať stanovisko k legislatívnym návrhom a ich dopadom na sektor cestnej dopravy, ktoré boli rokované s relevantnými politickými predstaviteľmi a zástupcami  MF SR, resp. MDV SR. Po stretnutí dopravcov v sobotu 11. januára 2020 bude združenie sledovať vývoj legislatívneho procesu a prijme ďalšie kroky, s očakávaním na výsledky januárovej schôdze (21.01.2020) Národnej rady SR, ktorá sa má kľúčovými legislatívnymi návrhmi zaoberať.
 
Ministerstvo financií na základe rokovania so združením ČESMAD Slovakia ponúka autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu. Zároveň sa zaviazalo k riešeniu zdaňovania vreckového pri pracovných cestách. Tieto legislatívne návrhy predloží na januárovú schôdzu (21.01.2020) do Národnej rady SR.
 
Naďalej zostáva otvorená agenda sadzieb mýta a zliav z týchto sadzieb v zmysle nariadenia vlády č. 497/2013 Z. z.
 
Združenie ČESMAD Slovakia si uvedomuje svoju zodpovednosť najrešpektovanejšieho a najväčšieho združenia cestných dopravcov na Slovensku. Je presvedčené, že uvedené celoslovenské stretnutie cestných dopravcov prispeje k upokojeniu aktuálnej situácie, zjednotí požiadavky cestných dopravcov a prispeje k požadovaným legislatívnym zmenám, ktoré MF SR avizuje.

Tešíme sa na vašu účasť!

ČESMAD Slovakia sa dohodol s ministrom financií na konštruktívnych riešeniach

V stredu 8. januára predstavitelia Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) minister Ladislav Kamenický a štátna tajomníčka Dana Meager na základe žiadosti združenia prijali zástupcov ČESMAD Slovakia prezidenta Pavla Jančoviča, I. viceprezidenta Pavla Piešťanského, II. viceprezidenta Pavla Hudáka a generálneho tajomníka Ivana Ruska.

Náročné a takmer trojhodinové vyjednávanie prinieslo konštruktívny posun v pozícií rokujúcich strán.

Bola dosiahnutá rámcová dohoda v kľúčových legislatívnych návrhoch ČESMAD Slovakia – v prvom rade novela zákona č. 595/2003 Z. z . o dani z príjmov. Konkrétne ide o zmenu v zdaňovaní vreckového pri pracovných cestách. Touto legislatívnou zmenou by sa zrušilo zdaňovanie vreckového, ktorého cieľom je nahradiť zamestnancom a teda aj vodičom výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce mimo svojho stáleho pracoviska. Týmto by sa podstatne zvýšila konkurenčná pozícia slovenských cestných dopravcov na trhu v európskom kontexte.

Ďalším kľúčovým bodom rokovania bol návrh novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Rokujúce strany prijali predbežný a rámcový konsenzus, že sadzba uvedenej dane by mohla byť znížená v priemere o 12.5 %, v závislosti od kategórie vozidiel, počtu náprav, hmotnosti a pod. Uvedené zníženie považujú zástupcovia združenia za nízke a ako úvodnú vyjednávaciu pozíciu ministerstva a budú o ňom ešte ďalej rokovať.

Rokujúce strany sa dohodli, že Ministerstvo financií pripraví vo veľmi krátkom čase analytický prepočet finančných dopadov uvedených zmien na štátny rozpočet. Zároveň ministerstvo skoncipuje konkrétny legislatívny návrh tak, aby mohol byť otvorený legislatívny proces. Určujúcim je termín rokovania Národnej Rady SR 21. januára 2020, kedy by obidva návrhy mohli byť predložené na prijatie.

Konkrétna forma legislatívneho procesu bude predmetom rokovania na úrovni lídrov politických strán a predpokladá zásadný konsenzus.

Rokujúce strany v neposlednom rade riešili problematiku mýtneho systému, konkrétne návrh novely zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta. ČESMAD Slovakia navrhuje zníženie sadzieb mýta pre najekologickejšie vozidlá v emisných triedach Euro V, VI a EEV. Zároveň navrhujeme, aby sa zľavy zo sadzieb mýta rátali od prvého prejazdeného kilometra spätne a mnohé ďalšie.

Tento bod ostáva naďalej otvorený a rokujúce strany sa sústredia na zrušenie zdaňovania vreckového a zníženie dane z motorových vozidiel.

Ako uviedol prezident združenia Pavol Jančovič: „systémový tlak, ktorý cestní dopravcovia vyvíjajú s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku, naďalej trvá. ČESMAD Slovakia deklaruje, že tieto kľúčové a pre sektor cestnej dopravy systémové zmeny je potrebné prijať na rokovaní Národnej Rady SR v termíne 21. januára 2020.“

Uvedený rámec zhody dosiahli zástupcovia ČESMAD Slovakia napriek skutočnosti, že zástupcovia Únie autodopravcov Slovenska zbytočne eskalovali napätie svojim odmietaním konštruktívnych návrhov a predčasne opustili rokovaciu miestnosť.

„Domnievame sa, že deklarovať na ulici, že chceme rokovať avšak následne demonštratívne odísť z rokovania s kľúčovým ministrom financií je negatívnym signálom voči dopravcom, ktorí stále sú v uliciach Bratislavy, ako aj na iných miestach Slovenska. Máme za to, že len odborné, na faktoch a analytických prepočtoch založené rokovania môžu priniesť výsledky,“ zhodli sa po rokovaniach s ministerstvom všetci zástupcovia ČESMAD Slovakia.

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dňa 30. decembra 2019 rakúska vláda schválila dodatočné zimné zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t. Zákazy jázd budú v platnosti každú sobotu v období od 4. januára 2020 do 14. marca 2020 od 7.00 hod. do 15.00 hod. na diaľniciach A12 (Inntalautobahn) a A13 (Brennerautobahn). Uvedené zákazy sa týkajú vozidiel smerujúcich alebo prechádzajúcich Talianskom alebo Nemeckom.

Argumentom na zavedenie zákazov jázd je podľa rakúskej vlády zvýšenie bezpečnosti, plynulosti cestnej premávky z dôvodu nadpriemernej premávky na uvedených cestách v zimnom období.

Konkrétne soboty so zákazom jazdy:
4. január, 11. január, 18. január, 25. január, 1. február, 8. február, 15. február, 22. február, 29. február, 7. marec a 14. marec od 07:00 do 15:00

 

Okrem uvedeného zákazu jazdy dávame do pozornosti všeobecný zákaz jazdy na celej cestnej a diaľničnej sieti. Zákaz jazdy sa týka nákladných vozidiel s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5t platnú každú sobotu od 15.00 hod. do nedele 22.00 hod.