Tadžikistan: Pristúpenie k dodatkovému protokolu e-CMR

Dňa 9. júla 2019 pristúpila Tadžická republika k Dodatkovému protokolu k Dohovoru CMR o elektronickom nákladnom liste prijatom v Ženeve 20. februára 2008.

Pre Tadžickú republiku nadobudne účinnosť 7. októbra 2019.

V súčasnosti je teda 22 štátov zmluvnými stranami Dodatkového protokolu e-CMR.

Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Maximálna výška pokút za zistené porušenie režimu práce a odpočinku vodičov sa v Rusku zvýši pre právnické osoby do 50 tisíc rubľov a pre fyzické osoby - podnikateľov do 25 tisíc rubľov. Balík príslušných zmien a doplnení Kódexu RF o administratívnych priestupkoch bol schválený 16. júla 2019 poslancami Štátnej dumy v druhom čítaní.

Podľa tlačovej služby dolnej komory parlamentu cieľom nového zákona je zvýšiť zodpovednosť dopravných spoločností za nedodržiavanie režimu práce a oddychu vodičov. Zodpovedné osoby, ktoré vyslali vozidlo s poškodeným tachografom alebo bez tachografu, zaplatia pokutu od 7 do 10 tisíc rubľov (v súčasnosti je výška pokuty v rozmedzí od 5 do 10 tisíc rubľov). Pre samotných vodičov sa pokuta za jazdu bez tachografu alebo za jeho zablokovanie zvýši od 3 do 5 tisíc rubľov.

Takisto, fyzické osoby - podnikatelia budú pokutované v sume od 15 do 25 tisíc rubľov a ešte väčšia zodpovednosť vznikne právnickým osobám, a to vo výške od 20 do 50 tisíc rubľov. Okrem toho hrozí možnosť pozastavenia činnosti na obdobie do 90 dní. (V súčasnom zákone nie je zodpovednosť právnických a fyzických osôb osobitne stanovená.) Pokiaľ ide o samotných vodičov, pokuta za jazdu bez tachografu alebo za jeho blokovanie sa zvýši z 1 až 3 tisíc rubľov na 3 až 5 tisíc rubľov.

Podľa predsedu Štátnej dumy Vyacheslava Volodina zvýšenie zodpovednosti vlastníkov dopravných spoločností za absenciu tachografov,  má predovšetkým slúžiť na ochranu pracovných práv vodičov. „Posilňujeme administratívnu zodpovednosť za jazdu vozidla bez tachografu alebo s poškodeným (odpojeným) tachografom. Povinne musia byť tachografmi vybavené všetky nákladné vozidlá“, povedal.

Vyacheslav Volodin tiež vysvetlil, že ak dnes, podľa súčasnej legislatívy, pokutu za podobné priestupky fakticky znáša sám vodič, nové legislatívne zmeny ukladajú túto zodpovednosť predovšetkým právnickým a fyzickým osobám, to znamená vlastníkom dopravných spoločností.

„Týmto sa zvýši bezpečnosť, aby dopravné spoločnosti v hone za rýchlym zárobkom, nemali pokušenie vysielať na cesty unavených vodičov“, dodal predseda Štátnej dumy.

Iniciátorom prijatia uvedených zmien do Kódexu RF o administratívnych priestupkoch bola vláda RF.

Je tiež potrebné dodať, že v súčasnosti sú tachografy povinné pre všetky nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Od 1. novembra 2019 sa táto požiadavka bude vzťahovať aj na vlastníkov vozidiel tejto kategórie, ktorými sú fyzické osoby – nepodnikatelia.

Od roku 2025 sa plánuje dodržiavanie režimu práce a odpočinku monitorovať na diaľku pomocou automatického systému riadenia tachografov (AIST).

Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Informujeme, že do obnovenia systému TIR EPD v Bielorusku, môžu byť predbežné informácie (EPI) o preprave na podklade karnetov TIR predložené colným orgánom Bieloruska prostredníctvom colných zástupcov nachádzajúcich sa v registri osôb vykonávajúcich činností v oblasti ciel.

Predbežné informácie musia zodpovedať štruktúre a formátu údajov špecifikovaných v Rozhodnutí Rady Eurázijskej hospodárskej únie č. 194 zo dňa 28. novembra 2018.

S cieľom rýchlo vyriešiť otázku obnovenia funkčnosti aplikácie TIR EPD  združenie BAMAP zorganizovalo dňa 2. júla 2019 stretnutie zástupcov Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU, Štátneho colného výboru Bieloruska, Národného centra elektronických služieb, výsledkom ktorého bolo prijaté riešenie o doplnení aplikácie TIR EPD zo strany IRU tak, aby bolo v súlade s novými požiadavkami Eurázijskej hospodárskej únie.

Očakáva sa, že v priebehu 2 až 3 týždňov bude aplikácia TIR EPD obnovená.

Zmena legislatívy v Turecku týkajúca sa predkladania dokladov o pôvode tovaru k sprievodnému osvedčeniu A.TR

Turecké colné orgány, na základe legislatívnych zmien z konca mája 2019, v súčasnosti požadujú k zásielkam (pri tovaroch podliehajúcich v Turecku obchodno-politickým opatreniam) odosielaných z EÚ do Turecka s osvedčením A.TR, predloženie ako dokladu o pôvode  iba doklad o nepreferenčnom pôvode „CERTIFIKATE OF ORIGIN“. Táto zmena je zdôvodnená tým, že turecká colná správa kontroluje, či nie je dovážaný výrobok takzvanou rizikovou komoditou, ktorá v Turecku podlieha obchodno-politickému opatreniu, ako je antidumpingové clo, dodatočné clo a pod.

Ak však vyvážaný tovar pochádza (má preferenčný pôvod) z krajiny (vrátane EÚ), ktorá je v systéme diagonálnej kumulácie zahŕňajúcej Turecko a EÚ, postačuje predloženie vyhlásenia dodávateľa alebo dlhodobé vyhlásenie dodávateľa podľa rozhodnutia Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/2006. Aktuálny zoznam krajín zapojených do diagonálnej kumulácie je možné nájsť v Oznámení Komisie o použití Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách upravujúcich diagonálnu kumuláciu medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru.

Vyhlásenie vývozcu, ktoré sa doteraz používalo, už nebude akceptované.

Dotazník pre cestných dopravcov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zisťuje potenciál Slovenskej republiky v oblasti rozvoja intermodálnej prepravy v EÚ s cieľom vytvoriť predpoklady pre posilnenie environmentálnych a nákladovo efektívnejších spôsobov prepravy. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť s žiadosťou o vyplnenie krátkeho dotazníku, ktoré Vám nezaberie viac ako 5 minút. Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mailovú adresu: sekretariat@cesmad.sk najneskôr do piatka 19. júla 2019. Dotazník nájdete v prílohe.

Práve Váš názor je dôležitý pre identifikáciu možností rozvoja viacdruhovej prepravy tovarov v SR.

Ďakujeme za Váš čas.

Nominácia vodičov na IRU Diploma of Honour

Nezabudnite nominovať svojich vodičov, o ktorých si myslíte, že si zaslúžia ocenenie z IRU.

Každý rok majú členské spoločnosti ČESMAD Slovakia možnosť nominovať svojich vodičov na udelenie čestného ocenenia IRU Diploma of Honour. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje vodičom autobusovej a nákladnej dopravy, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Ako každý rok, tak aj v roku 2019 bude IRU Diploma of Honour udeľovaný vodičom národnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy ako vyjadrenie uznania ich vynikajúcej práce profesionálneho vodiča v cestnej doprave. Vodič môže byť zamestnancom alebo vlastníkom – prevádzkovateľom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v „nariadení pre vodičov národnej alebo medzinárodnej prepravy osôb alebo tovaru po ceste”.

Ocenenie tých najlepších 

Ocenenie je udeľované najlepším vodičom, ktorých kvalitná práca slúži ako vzor pre mladších vodičov, pričom súčasne zvyšuje bezpečnosť na cestách a zlepšuje obraz tejto profesie. Podľa ustanovení nariadenia IRU, ktoré prijalo prezídium IRU v roku 2007, je ocenenie udeľované vodičom vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy tovaru alebo osôb, ktorí robili česť svojej profesii tým, že jazdili bezpečne, boli lojálni voči svojmu zamestnávateľovi a prejavili morálne kvality.

Iba pre členov ČESMAD

Nominácie môže posielať iba dopravná spoločnosť, ktorá je členom združenia ČESMAD Slovakia, a to najneskôr do 31. augusta 2019 prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorú môžete nájsť na https://www.iru.org/apps/iforms-app?form_id=2859&lng=cz&src=idocs.

Podmienky pre udelenie ocenenia
1. Dopravná spoločnosť musí byť členom združenia ČESMAD Slovakia.
2. Vodič (môže ísť aj o majiteľa) musí spĺňať niekoľko podmienok.

Ocenenie „IRU Diploma of Honour“ pozostáva z diplomu a odznaku IRU a odovzdá sa každému vodičovi, ktorý:

- aktívne a pravidelne vykonáva svoju profesiu po dobu najmenej 20 rokov, a to k úplnej spokojnosti zamestnávateľa;

- pracuje pre rovnakú dopravnú spoločnosť najmenej 5 rokov;

- najazdil ako profesionálny vodič vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej doprave minimálne 1 000 000 km;

- v priebehu posledných 20 rokov nespôsobil vlastnou vinou závažnú dopravnú nehodu (s ublížením na zdraví);

- v priebehu posledných 5 rokov nespáchal vážny dopravný, colný alebo administratívny priestupok.

Rozširuje sa zoznam tovarov ruského pôvodu zakázaných dovážať na colné územie Ukrajiny

Kabinet Ministrov Ukrajiny uznesením č. 535 z 15. mája 2019 upravil a rozšíril zoznam tovarov pochádzajúcich z Ruskej federácie, ktoré sa nesmú dovážať na colné územie Ukrajiny.

Predovšetkým je zakázané dovážať krmivá pre zvieratá, cement, výrobky veterinárnej medicíny, minerálne hnojivá, výrobky z preglejky, tapety, výrobky ľahkého priemyslu, a to najmä niektoré druhy pletenín a obuvi, kovové drôty, rúry a rúrky, kovové pletivo, spojovacie materiály, zariadenia na výrobu pekárenských výrobkov, zápalky, železničné a električkové vozne, ojazdené vozidlá.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019 okrem tovarov HS kódov 8606 30 00 00, 8606 91 80 00, 8606 92 00 00, ktorých dovoz je zakázaný od 1. marca 2020.

Príloha v ruskom jazyku:

Úplný zoznam tovarov ruského pôvodu, ktorý sa nesmie dovážať na colné územie Ukrajiny 

Неофициальный перевод с украинского

Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 15 мая 2019 № 535

Изменения,

вносимые в перечень товаров, запрещенных к ввозу

на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской       Федерации

  1. Позицию

"2523 10 00 00 Клинкеры цементные"

заменить следующей позицией:

"2523 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров".

  1. Позиции

"3102 21 00 00 Сульфат аммония

 3102 40 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями

 3104 20 50 00

Хлористый калий с содержанием калия, выраженного как K2O, который по массе превышает 40%, но не превышает 62% в пересчете на сухой безводный продукт "

заменить следующими позициями:

"3102 Удобрения минеральные или химические, азотные

 3104 Удобрения минеральные или химические, калийные".

  1. Дополнить перечень следующими позициями:

"0511 99 10 90 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления, сухожилия и жили, обрезы и аналогичные отходы необработанных шкур, другие

 2309 90 96 10 Продукты, используемые для кормления животных; предварительные смеси (премиксы)

 2936 Провитамины и витамины, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих веществ, в том числе растворенные или не растворенные в любом растворителе , витамины и их производные в чистом виде *

 2937 Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, в том числе с цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном как гормоны, полипептидные гормоны, белковые гормоны и гликопротеиновых гормоны, их производные и структурные аналоги *

 2941 Антибиотики, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве *

 3002 30 00 00 Вакцины ветеринарные

 3003 10 00 00 Лекарственные средства (лекарства) (за исключением товаров, включенных в товарные позиции 3002, 3005 или 3006 согласно УКТВЭД), используемых в ветеринарной медицине и животноводстве и состоят из смеси двух или более продуктов для терапевтических или профилактических целей, но не у дозированном виде и не расфасованные для розничной торговли; содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или стрептомицины или их производные *

 3003 20 00 00 Лекарственные средства (лекарства) (за исключением товаров, включенных в товарные позиции 3002, 3005 или 3006 согласно УКТВЭД), используемых в ветеринарной медицине и животноводстве и состоят из смеси двух или более продуктов для терапевтических или профилактических целей, но не у дозированном виде и не расфасованные для розничной торговли; содержащие другие антибиотики *

 3004 10 00 00 Лекарственные средства (лекарства) (за исключением товаров, включенных в товарные позиции 3002, 3005 или 3006 согласно УКТВЭД), используемых в ветеринарной медицине и животноводстве и состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтических или профилактических целей, в дозированном виде (включая лекарственные средства в виде трансдермальных систем) или в упаковки для розничной торговли; содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицин или их производных *

 3004 20 00 00 Лекарственные средства (лекарства) (за исключением товаров, включенных в товарные позиции 3002, 3005 или 3006 согласно УКТВЭД), используемых в ветеринарной медицине и животноводстве и состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтических или профилактических целей, в дозированном виде (включая лекарственные средства в виде трансдермальных систем) или в упаковки для розничной торговли; содержащие другие антибиотики *

 3004 50 00 00 Лекарственные средства, используемые в ветеринарной медицине и животноводстве и содержащие витамины или другие соединения товарной позиции 2936 *

 3103 Удобрения минеральные или химические, фосфорные

 3105 Удобрения минеральные или химические с содержанием два или три питательных элементов: азота, фосфора и калия; другие удобрения; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто не более 10 кг

 3605 00 00 00 Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604

 4412 Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

 4814 Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон

 6104 Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек

 6109 Футболки, майки и другая нательное белье, трикотажные

 6110 Свитера, пуловеры, джемперы, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные

 6115 Колготки, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия (например, чулки для больных с варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные

 6204 Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или девушек

 6212 Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, пояса с подвязками, круглые подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные или нетрикотажные

 6402 Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы

 6403 Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи

 6406 Части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной внутренней стелькой); вкладные стельки, стельки под пятку и подобные съемные детали; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их части

7217 10 10 00 Провода из углеродистой стали

7217 10 31 00

7217 10 39 00

7217 10 50 00

7217 10 90 00

7217 10 20 00

7217 20 30 00

7217 20 50 00

7217 20 90 00

7217 30 41 00

7217 30 49 00

7217 30 50 00

7217 30 90 00

7217 90 20 00

7217 90 50 00

7217 90 90 00

7304 23 00 00 Трубы, трубки

7304 29

7304 39

7304 59

7305 31 00

7306 30

7306 61

7312 10 20 00 Проволока витая, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

7312 10 41 00

7312 10 49 00

7312 10 61 00

7312 10 65 00

7312 10 69 00

7312 10 81 00

7312 10 83 00

7312 10 85 00

7312 10 89 00

7312 10 98 00

7312 90 00 00

7314 14 00 00

7314 19 00 00

7314 41 00 00 Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

7318 Винты, болты, гайки, глухари, крючки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные шайбы) и аналогичные изделия, из черных металлов

 7323 93 00 00 Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, нержавеющей стали

 7323 94 00 00 Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные

 8438 10 10 00 Оборудование для производства хлебобулочных изделий

 8606 30 00 00 Вагоны железнодорожные или трамвайные грузов несамоходные вагоны саморазгружающиеся (кроме вагонов субпозиции 8606 10), бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта *

 8606 91 80 00 Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов несамоходные, крытые и такие, что накрываются, другие, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта *

 8606 92 00 00 Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов открытые, со стационарными бортами высотой более 60 см, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта *

 8701 Тракторы

 8702 Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя

 8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили

 8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов

 8705 Моторные транспортные средства специального назначения

 8709 Транспортные средства грузовые, самоходные без подъемных или погрузочных устройств; тягачи, используемые на железнодорожных платформах, их части

 8711 Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски ".

Prerušenie funkčnosti aplikácie TIR-EPD pre Bielorusko

Prerušenie potrvá 2 až 3 týždne

Z dôvodu vstupu nových predpisov Eurázijskej hospodárskej únie do platnosti a z toho vyplývajúcich zmien v podávaní elektronických vyhlásení, nie je aplikácia TIR-EPD pre Bielorusko v súčasnosti funkčná.

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU úzko spolupracuje so Štátnym colným výborom Bieloruskej republiky na prispôsobení aplikácie TIR-EPD novým požiadavkám na štruktúru a formát dát.

Predpokladaná dĺžka prerušenia funkčnosti TIR-EPD pre Bielorusko sa odhaduje na 2 až 3 týždne.

O opätovnom spustení aplikácie vás budeme informovať.

Overovanie Smart Tachografov: Zoznam autorizovaných dielní

V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR vám v prílohe (súbor s názvom MDV SR_GEN2_2019_Sumár) prinášame zoznam autorizovaných dielní, ktoré vykonávajú overovania Smart Tachografov na území SR.

Tento zoznam priebežne aktualizujeme.

Upozornenie na zákazy jázd v Českej republike

Ministerstvo dopravy Českej republiky dnes zverejnilo tlačovú správu v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami a zákazmi jázd. Počas najbližších dní budú platiť zákazy jázd podľa informácií nižšie:

  • piatok 5. júla 2019 v čase od 13.00 hod. do 22.00 hod. (štátny sviatok)
  • sobota 6. júla 2019 v čase od 13.00 hod. do 22.00 hod. (štátny sviatok)
  • nedeľa 7. júla 2019 v čase od 13.00 hod. do 22.00 hod.

Tlačovú správu Ministerstva dopravy je možné nájsť TU.