Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Rakúsko pokračuje v obmedzovaní jazdy vozidiel cez územie Tirolska.

Počas jedenástich po sebe  nasledujúcich sobôt v období od 5. januára do 16. marca 2019 bude platiť zákaz tranzitu pre nákladné vozidlá na diaľniciach A12 (Inntal) a A13 (Brenner) v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Zákaz sa bude týkať iba vozidiel smerujúcich do alebo z Talianska.

Rovnako zostáva v platnosti aj všeobecný celoročný zákaz jazdy každý víkend od soboty 15.00 hod. do nedele 22.00 hod. a nočný zákaz jazdy od 22.00 hod. do 5.00 hod. V Rakúsku sú okrem týchto zákazov v platnosti aj rôzne zákazy jázd platné na konkrétnych cestách alebo regiónoch

Okrem vyššie uvedených zákazov čakajú dopravcov aj ďalšie obmedzenia premávka. Počas vymedzených dní bude na diaľnici A12 v smere na Innsbruck možný prejazd iba 300 nákladným vozidlám za hodinu. Doprava bude regulovaná v čase od 5.00 hod..

Dni kedy bude regulovaná doprava:

 1. apríl
 2. apríl
 3. apríl
 4. máj
 5. máj
 6. máj
 7. máj
 8. máj
 9. jún
 10. jún
 11. jún
 12. jún
 13. jún
 14. jún
 15. jún
 16. jún

Kazachstan: Zvýšenie limitu ručenia v systéme TIR

Združenie medzinárodných cestných dopravcov Kazašskej republiky (KazATO) informovalo o zmenách a doplneniach záručnej zmluvy medzi ním a Štátnym daňovým výborom Ministerstva financií Kazašskej republiky.

Podľa týchto zmien sa od 1. januára 2019 zvyšuje limit ručenia v systéme TIR na 100 000 EUR pri jednej preprave na podklade karnetu TIR.

Aj hesenský finančný súd zastavil kontroly v rámci zákona o minimálnej mzde

Hesenský finančný súd v Kasseli rozhodnutím zo 7. 11. 2018 (spis č. 7 V 476/18) zastavil kontrolu minimálnej mzdy v poľskej dopravnej spoločnosti na hlavnom colnom úrade v Gießene. Hlavný colný úrad v Gießene kontroloval na nemeckej diaľničnej servisnej stanici totožnosť vodiča počas medzinárodnej prepravy s miestom nakládky v Nemecku a teraz si chcel vyžiadať od zamestnávateľa mzdové dokumenty vodiča, aby ich skontroloval z hľadiska minimálnej mzdy v Nemecku.

Hesenský finančný súd v rámci dočasnej právnej ochrany zastavil túto kontrolu z dôvodu závažných pochybností o počiatočnom nariadení hlavného colného úradu o vykonaní kontroly. Finančný súd odôvodnil svoje pochybnosti tým, že sa najmenej v piatich rozhodnutiach nižších súdov, ako aj v dvoch rozhodnutiach v rámci precedentného práva nemeckého spolkového ústavného súdu (Bundesverfassungsgericht) a občianskych súdov riešili právne otázky o legálnosti nariadenia o kontrole v súlade s § 2 zákona o nelegálnom zamestnávaní pre zahraničné dopravné spoločnosti a tieto rozhodnutia boli v niektorých prípadoch jednoznačne v protiklade. Okrem toho v právnickej literatúre existuje viacero odlišných právnych názorov, pretože právne názory na rozhodnutia a vyhlášky sú zjavne niekedy dosť protikladné. Pokiaľ je známe, nebolo vydané rozhodnutie nemeckého spolkového finančného súdu, preto z právneho hľadiska existujú podstatné pochybnosti.

Už predtým Berlínsko-brandenburský finančný súd (spis č.: 1 V 1175/17) zakázal kontrolu minimálnej mzdy v poľskej dopravnej spoločnosti z dôvodu závažných pochybností z hľadiska súladu zákona s európskym právom pri jeho uplatňovaní na zahraničné dopravné spoločnosti pre všetky druhy dopravy. Okrem toho okresný súd vo Weißenburgu (spis č.: 1 C 435/16) a krajský súd v Ansbachu (spis č.: 1 S 872/17) vyhlásili, že zákon o minimálnej mzde nemožno uplatňovať na zahraničných dopravcov, dokonca ani v prípade kabotáže, vzhľadom na to, že dochádza k porušeniu slobody poskytovania služieb v Európskej únii. Zákon o minimálnej mzde taktiež neobstál pri skúmaní v kontexte európskeho práva pred súdmi v zahraničí. Rakúsky najvyšší súd (OGH) už vydal rozhodnutie z 29. 11. 2016 (spis č.: 9 ObA 53/16 (h)), v ktorom vyhlásil, že zákon o minimálnej mzde nemožno uplatňovať na vodiča pracujúceho na trase zo Salzburgu do Mníchova.

Na rozdiel od toho finančný súd spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko označil v rozhodnutí zo 17. 7. 2018 kontrolu slovenskej prepravnej spoločnosti za legálnu a v súlade s európskym právom (spis č. 11 K 544/16). Predmetom konania však neboli všetky aspekty týkajúce sa európskeho práva. Toto rozhodnutie okrem toho ešte nie je právne záväzné a bolo postúpené na rozhodnutie spolkovému finančnému súdu. Vzhľadom na to, že neboli vyjasnené základné otázky týkajúce sa stanovenia minimálnej mzdy a rozsahu uplatňovania na zahraničné dopravné spoločnosti, predkladanie dokumentov na kontrolu nemeckým hlavným colným úradom je v súčasnosti ako ruská ruleta. Súdy napríklad ešte stále neuzavreli otázku priznania cestovných náhrad a paušálnych platieb na pobyty zahŕňajúce nocľah v roku 2015. Avšak to, či mal poľský vodič v roku 2015 nárok na 14,07 € za hodinu alebo – podobne ako nemeckí vodiči – len 8,50 € za hodinu v roku 2015, s prihliadnutím na povinné mzdové položky v Nemecku a Poľsku, závisí od právne záväznej definície.

Nemecké colné úrady taktiež oznámili štyri rôzne ustanovenia o výmennom kurze na prevod meny, čo taktiež zvyšuje riziko rozdielu až o 5 %.

Okrem toho sa ukazuje, že sekundárne povinnosti vyplývajúce zo zákona (najmä povinnosť nahlasovania), ktoré sa týkajú len zahraničných, a netýkajú sa domácich spoločností, spôsobujú najmä nákladovo náročný byrokratický zmätok. Komisia EÚ už kritizovala disproporčný charakter sekundárnych povinností pre zahraničné dopravné spoločnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o minimálnej mzde pri začatí priestupkových konaní.

Okrem toho je zrejmé, že za chyby sa naozaj platí, pretože ustanovenia zákona o vysielaní pracovníkov (Arbeitnehmerentsendegesetz) určeného predovšetkým pre stavebníctvo sa preniesli do dopravného sektora bez toho, aby sa zohľadnili jeho osobitné znaky. Kým pracovník zamestnaný v stavebníctve sa vysiela len do jednej krajiny, v ktorej sa musia okrem nariadení v domovskej krajine zohľadniť aj jej nariadenia v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia, vodič prichádza do kontaktu s týmito systémami až v 28 členských krajinách EÚ v priebehu jedného mesiaca. Vzhľadom na to, že ešte nedošlo k harmonizácii v rámci EÚ, zamestnávateľ sa musí vyrovnať s požiadavkami na mzdové zúčtovanie, ktoré si v určitých bodoch navzájom protirečia a v dôsledku ktorých je jednotné zúčtovanie v súlade so zákonom objektívne nemožné.

Okrem toho v rámci jednotlivých členských štátov neexistuje ani jednotný prístup k stanoveniu druhov dopravy, na ktoré sa majú príslušné vnútroštátne nariadenia týkajúce sa minimálnej mzdy vzťahovať. Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí vydalo v januári 2015 tlačovú správu o „dočasnom pozastavení“ kontrol a priestupkových konaní pri tranzitnej preprave v Nemecku. Z tlačovej správy ani zo samotného zákona alebo súvisiacich vyhlášok nie je jasné, či si vodič môže alebo nemôže nárokovať minimálnu mzdu pri tranzitnej preprave za obdobie od roku 2015 až doteraz podľa rozhodnutia spolkovej vlády.

V dôsledku tejto výraznej právnej neistoty je viac ako nepochopiteľné, že Nemecká spolková republika doteraz nebola schopná rozhodnúť o výnimke zo zákona o minimálnej mzde pre dopravný sektor alebo ho aspoň pozastaviť, kým nevstúpia do platnosti európske opatrenia v oblasti mobility. V súčasnosti sa preto zákon o minimálnej mzde v oblasti dopravy javí skôr ako protekcionizmus na trhu, najmä preto, že na trhu práce nemožno zamestnať niekoho so mzdou nižšou ako minimálna mzda v Nemecku pre vodičov, ktorých je po celej Európe zúfalý nedostatok.

Námietky súdov proti uplatňovaniu zákona o minimálnej mzde preto vôbec nie sú prekvapujúce.

Heslo k priloženému súboru: #nie#damy#sie#

Príprava na BREXIT

Združenie dopravcov RHA vo Veľkej Británii vydalo pre dopravcov kontrolný zoznam v prípade odchodu z Európskej Únie bez dohody.

Kontrolný zoznam nájdete v prílohe.

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. decembra 2018 a 1. januára 2019 .

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých  susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Turecko – Bulharsko: Presmerovanie prepráv cez hraničný priechod Hamzabeyli

Vzhľadom na veľký objem tranzitných operácií cez hraničné priechody Kapikule a Kapitan Andreevo, bolo prijaté rozhodnutie, že odo dňa 18. decembra 2018 pre prepravné operácie vykonávané v systéme TIR a v Spoločnom tranzitnom režime (T – systém), ktorých konečným cieľom je Bulharsko, je možné použiť iba hraničný turecko – bulharský priechod Hamzabeyli/Lesovo.

Toto nariadenie neplatí pre prepravy, ktoré podliehajú veterinárnej kontrole a rastlinnej karanténe.

Nariadenie bolo prijaté s cieľom znížiť nápor na hraničných priechodoch Kapikule a Kapitan Andreevo.

Týka sa iba prepravných operácií vystupujúcich z Turecka, kde je krajnou určenia Bulharsko.

Hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou by mali byť oficiálne sprístupnené pre medzinárodnú prepravu

Medzi Ruskou federáciou a Bieloruskom došlo k dohode o vzájomnom uznávaní víz, čo bude mať priaznivý dopad aj na medzinárodnú dopravu vstupujúcu na územie Ruska tranzitom cez Bielorusko. Hraničné priechody medzi Ruskom a Bieloruskom by mali získať štatút medzinárodných priechodov.

Na základe medzinárodného tlaku ako aj intenzívneho rokovania medzi príslušnými bieloruskými a ruskými orgánmi došlo k medzivládnej dohode o vzájomnom uznávaní víz. Tento dokument by mal vyriešiť tranzit zahraničných osôb s ruským alebo bieloruským vízom cestujúcich na územie Ruska a Bieloruska. Cudzinci s platným ruským vízom budú teda môcť prekročiť bielorusko-ruské hranice a voľne vstúpiť na územie Ruska a Bieloruska po železnici, letecky alebo po ceste.

Občania tretích krajín s bieloruským vízom budú môcť vstúpiť a zostať na území Ruskej federácie po dobu platnosti bieloruského víza a opačne. Po vstupe vyššie uvedenej dohody do platnosti, cudzinci, pre ktorých platí vízová povinnosť, nebudú musieť pre pobyt na území Bieloruska a Ruska požiadať o vydanie oboch víz. Bude postačovať vízum platné pre jednu z týchto krajín. Pre cudzích štátnych príslušníkov vstupujúcich na územie Bieloruska bez víz v prípade bezvízového vstupu cez letisko Minsk do 30 dní, bude naďalej platiť povinnosť požiadať o vydanie ruského víza, pokiaľ budú chcieť pokračovať v ceste alebo zostať na území Ruska.

Medzivládna dohoda bude podpísaná 13. decembra 2018 v Breste v Bielorusku na stretnutí Rady ministrov únijných štátov Bieloruska a Ruska. Po splnení národných postupov by mala táto dohoda vstúpiť do platnosti pred 20. májom 2019, t. j. pred príchodom účastníkov Európskych hier 2019, ktoré sa budú konať v Minsku.

O ďalších podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.

Dopravcovia vyzvali štát k riešeniu ich situácie, zvažujú svoj odchod do zahraničia

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú svoje ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky, dôvodom je stagnácia riešenia ich nepriaznivých podmienok na podnikanie.

Slovenskí cestní dopravcovia sa v sobotu 1. decembra 2018 zišli na 28. Plenárnom zhromaždení združenia ČESMAD Slovakia. Pozvanie prijali okrem členov združenia aj zástupcovia ministerstva dopravy a osobnosti z pridružených asociácií.  

Plenárne zhromaždenie sa mimoriadne kriticky vyjadrilo k nastaveniu podnikateľského prostredia v cestnej doprave na Slovensku a k silne nekonkurenčnému legislatívnemu rámcu SR z pohľadu ostatných krajín strednej a východnej Európy.

Účastníci poukázali najmä na jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v celej EÚ, druhú najvyššiu sadzbu dane z motorových vozidiel v EÚ, negatívne dôsledky zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách u mobilných zamestnancov, ďalej vysokú administratívnu záťaž v súvislosti so zamestnávaním cudzincov z tretích krajín mimo EÚ a s tým súvisiaci akútny nedostatok vodičov, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia.

„Z tejto kombinácie neadekvátnej legislatívy, vysokých mandátorných výdavkov (rôzne druhy daní a odvodov, mýtnych sadzieb alebo povinného zmluvného poistenia), ako aj jedného z najvyšších administratívnych zaťažení v Európe vyplýva strata konkurencieschopnosti slovenského dopravcu.“

Dopravcovia sa počas Plenárneho zhromaždenia dohodli na spoločnom vyhlásení: „Plenárne zhromaždenie vyzýva Vládu SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby s plnou vážnosťou začali riešiť najpálčivejšie problémy slovenských dopravcov, ktoré sú roky v úzadí, pretože na ich riešenie nebola doteraz politická vôľa.“

Problémy dopravcov sa doteraz nepodarilo vyriešiť. „V dôsledku dlhodobého neriešenia makroekonomických a legislatívnych podmienok pre podnikanie v oblasti cestnej dopravy na Slovensku, slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú svoje ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky.“

Združenie ČESMAD Slovakia pripravilo pre slovenských dopravcov praktický manuál, ktorý je zameraný na možnosti zmeny sídla spoločnosti, resp. preregistrovania zo Slovenskej republiky do okolitých krajín. „V prípade, že cestní dopravcovia v najbližšej dobe nebudú vidieť zo strany najvyšších orgánov štátnej správy významný posun v ich vnímaní svojich problémov je vysoká pravdepodobnosť, že veľký počet slovenských dopravcov v priebehu roku 2019 presunie svoje podnikanie  napr. do Českej republiky alebo do Poľska.“

Odchod slovenských dopravcov do zahraničia by však mal negatívny dopad na príjmovú časť štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Plenárne zhromaždenie preto žiada Vládu SR, aby našla politickú vôľu a urýchlene prijala také opatrenia, ktoré povedú k vyrovnaniu podmienok podnikania v porovnaní s okolitými štátmi, aby tak zabránila odchodu slovenských dopravných spoločností z ich domovského územia.“

Za cestnými dopravcami sú vysoké čísla

ČESMAD Slovakia reprezentuje viac ako 1 000 dopravných spoločností. Členovia združenia zamestnávajú približne 22-tisíc zamestnancov, s objemom približne 15-tisíc vozidiel predstavujú viac ako 50 percent dopravných kapacít Slovenska.  V cestnej doprave je na Slovensku zamestnaných približne 55-tisíc zamestnancov, pričom tento segment národného hospodárstva každoročne prispieva prostredníctvom rôznych daní alebo mýta do štátneho rozpočtu stovkami miliónov eur. Zároveň sektor cestnej dopravy generuje takmer päť percent HDP.

Plenárne zhromaždenie sa koná pravidelne každý rok, pričom okrem interných záležitosti združenia sa komunikujú aj legislatívne kroky združenia a problémy, ktorým cestní dopravcovia na Slovensku čelia.

ČESMAD Slovakia neustále rokuje so zástupcami ministerstiev a dôkazom toho bola aj vysoká účasť predstaviteľov Ministerstva dopravy a výstavby SR na tohtoročnom Plenárnom zhromaždení. Práve prístup tohto rezortu slovenskí cestní dopravcovia považujú za odborne vysoko profesionálny a korektný.

Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Rada ministrov dospela pri cestnom balíčku ku kompromisu, pre dopravcov je navrhovaná reforma prijateľná.

Dvanásťhodinové rokovanie Rady ministrov dopravy EÚ o Cestnom balíčku, ktoré sa konalo v pondelok 3. decembra 2018 v Bruseli, prinieslo kompromis západných a východných krajín EÚ, ktorý je pre slovenských dopravcov prijateľný. Cestný balíček zverejnila Európska komisia v máji minulého roku.

V Bruseli sa tento týždeň rokovalo o „Lex specialis“,  kabotážnej doprave, čase riadenia a odpočinku a tachografoch. Slovenskú republiku zastupoval v Bruseli aj minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Rada odmietla počítanie dní a hodín strávených v inej krajine pre uplatňovanie pravidiel vysielania pracovníkov a vyňala z nich aj všetky exportné a importné prepravy tzn. vyňatie tranzitu a bilaterálnych prepráv. Na vyňatie treťoštátnych prepráv sa, bohužiaľ, bude čakať do zavedenia inteligentného tachografu druhej generácie. Výsledok rokovania má umožniť skrátenie dvoch týždenných odpočinkov vodiča za sebou a ich trávenie v kabíne vozidla. Pravidelný týždenný odpočinok sa však musí tráviť mimo vozidlo. Kompromis zavádza tiež päťdenné odkladné obdobie pre výkon kabotáže tzv. cooling off period a určuje termín na vybavenie všetkých vozidiel v medzinárodných prepravách inteligentným tachografom na koniec roka 2024 (pre nové vozidlá od roku 2022). Kompromisom sa podarilo posunúť od návrhu Európskej komisie k realistickejšiemu modelu s menšou administratívnou záťažou dopravcov.

Navrhnutá reforma o odpočinku vodičov je pre dopravcov prijateľná. „Rozhodnutie Rady znamená zákaz tzv. pravidelného odpočinku v kabíne, t.j. 45 hodín a viac a zároveň umožňuje tráviť tzv. skrátený odpočinok 24 h vo vozidle bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Tento kompromis akceptujeme, pretože väčšina našich vodičov bude po dvoch krátkych odpočinkoch smerovať domov, čo zodpovedá obchodnému modelu našich dopravcov. V ďalších fázach musíme zabezpečiť, aby tento skrátený odpočinok nebol obmedzený ďalšími podmienkami,“ hovorí prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

ČESMAD Slovakia napriek tomu vidí v navrhovanej reforme určité nedostatky. „Kompromis nie je dokonalý, ale výsledok z Rady nám dáva šancu udržať našu pozíciu na spoločnom európskom trhu. Teraz sú na rade europoslanci a veríme, že aj Európsky parlament podporí jednotné pravidlá pre Európu. Budeme pracovať aj naďalej v Európskom parlamente a následnom rokovaní medzi Radou a EP v tzv. trialógoch na ešte väčšom vylepšení výslednej podoby balíčku pre našich dopravcov. Veľmi nám záleží na dosiahnutí kompromisných podmienok, inak môže platiť 27 rôznych národných aplikácií smernice o vysielaní pracovníkov s odlišnými výpočtami minimálnych miezd a ďalšími pravidlami. To by bola pre jednotný dopravný trh neúnosná situácia,“ vysvetľuje ďalej Jančovič.

Dopravcovia zároveň ocenili aj podporu ministra dopravy.  „Ceníme si podporu ministra dopravy Arpáda Érseka, ktorý v spolupráci so Stálym zastúpením SR v Bruseli dokázal obhájiť dopravný model slovenských dopravcov a zastať sa ich. Oceňujeme prácu všetkých slovenských vyjednávačov a veríme, že dohoda Rady zamedzí ďalšiemu rozširovaniu jednostranných národných opatrení proti východným dopravcom,“ povedal prezident Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

Združenie ČESMAD Slovakia oceňuje kompromis ministrov, aj keď nie je dokonalý. Pre dopravcov by tento kompromis priniesol v praxi menšiu administratívnu záťaž. Dopravcovia vítajú najmä flexibilitu v medzinárodných prepravách,  ich zámerom je tiež aj naďalej sa usilovať o čo najskorší nástup novej generácie digitálneho tachografu.
Združenie ČESMAD Slovakia verí, že sa rokovania o Cestnom balíčku podaria dokončiť na jar 2019, ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

V sobotu 1. decembra 2018 sa konalo 28. Plenárne zhromaždenie v Hoteli Chopok v Demänovskej Doline. Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 60 členov združenia s váhou hlasov 11 002. Z dôvodu nízkej účasti nebolo plenárne zhromaždenie uznášaniaschopné. V zmysle platných stanov združenia je potrebná najmenej jedno-štvrtinová účasť riadnych členov na to, aby bolo plenárne zhromaždenia uznášaniaschopné. V zmysle stanov bolo zvolané náhradné plenárne zhromaždenie.

 

Plenárne zhromaždenie slávnostne otvoril Prezident združenia Pavol Jančovič a následne ho moderoval II. viceprezident združenia Peter Sádovský.

Program pokračoval svojou formálnou časťou – schválením programu a voľbou komisií. Do programu bol vložený neformálny bod – mediálne výstupy združenia za rok 2018.

Správu o činnosti združenia za rok 2017 a priebežne za rok 2018 predniesol prezident združenia Pavol Jančovič a správu o hospodárení združenia predniesol generálny tajomník združenia Ivan Rusko. Správu revíznej komisie za rok 2017 predniesol jej predseda Ľubomír Kozák.

Plenárne zhromaždenie riadnym hlasovaním schválilo riadnu ročnú závierku za rok 2017.

Hlasovaním plenárneho zhromaždenia boli prijaté nové stanovy združenia, rokovací poriadok, volebný a etický kódex. Tieto dokumenty nadobúdajú účinnosť od 2. decembra 2018 a sú zverejnene na internetovej stránke združenia.

Prezídium združenia uložilo povinnosť ďalej riešiť aktuálne otázky v oblasti cestnej dopravy s príslušnými štátnymi inštitúciami.  

Pred obednou prestávkou vystúpili zástupcovia značky Ford, ktorí boli hlavným sponzorom celého plenárneho zhromaždenia. Dopravcom prezentovali stratégiu značky Ford Trucks na slovenskom trhu, ako aj nový ťahač Ford F-Max.

Po obednej prestávke sme sa presunuli do druhej časti plenárneho zhromaždenia, ktorú otvorili prezentácie našich hostí. Stretnutia s ministerstvami prinášajú výsledky aj v podobe vysokej účasti ich predstaviteľov na našich podujatiach. Vysoká účasť zástupcov ministerstva dopravy ukázala ich záujem o riešenie problémov dopravcov.

Ako prvý predniesol svoju prezentáciu Peter Varga, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR, v ktorej zhrnul aktuálnu činnosť v rámci legislatívnych zmien zákonov v cestnej doprave.

Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného Zboru SR Ľuboš Rumanovský sa zo zdravotných dôvodov nemohol plenárneho zhromaždenia zúčastniť.

Ďalej vystúpil Ján Nemec, zástupca ČESMAD Bohemia a ČESMAD Slovakia pre európske záležitosti v Bruseli so svojou prezentáciou, v ktorej informoval o aktuálnom stave a zmenách v balíčku mobility. Vo svojej prezentácii sa zameral na možné alternatívy a perspektívy fungovania dopravného trhu v Európe. Zdôraznil, že aj vďaka nášmu lobbingu  európske inštitúcie upustili od úplnej aplikácie pravidiel vysielania na všetky druhy dopráv, počítania hodín alebo dní pri vysielaní zamestnancov.

Ďalšími hosťami boli Juraj Hudec a Renáta Cződörová z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorí členom vysvetlili vykonávanie štátneho odborného dozoru, postupy pri kontrole a výsledky kontrol dopravných spoločností. Dopravcov okrem iného upozornili na dodržiavanie finančnej spoľahlivosti a zverejňovania prepravného poriadku na webovom sídle spoločnosti.

Pozvanie na plenárne zhromaždenie prijal aj Martin Miškovský z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý sa zameral na informácie v súvislosti s vývojom vodičov v SR. Martin Miškovský potvrdil alarmujúci stav s nedostatkom vodičov. Zdôraznil dôležitosť zníženia veku získania vodičského oprávnenia na vedenie nákladných vozidiel a autobusov. Z prezentácie vyplynulo kontinuálne starnutie vodičov v cestnej doprave.

V ďalšej prezentácii Hana Jurkovičová z Ministerstva dopravy a výstavby SR upriamila pozornosť na pripravovanú legislatívu v cestnej doprave. Zamerala sa predovšetkým na novelu zákona o cestnej doprave č. 56/2012 a na zmeny zákona č. 462/2007 organizácii pracovného času v doprave. V zákone organizácii pracovného času v doprave sa bude spresňovať pracovný pomer vodičov - nezákonné vykonávanie činnosti vodiča na voľnú živnosť, ktorá zahŕňa vedenie cudzieho motorového vozidla.

Práve nedostatok vodičov v cestnej doprave núti slovenských dopravcov zamestnávať vodičov z tretích krajín, akými sú napríklad Ukrajina alebo Srbsko. O podmienkach zamestnávania občanov z tretích krajín rozprával prvý viceprezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Hudák.

Vysoké odvodové a daňové zaťaženie slovenských dopravcov má vplyv na ich konkurencieschopnosť voči kolegom zo zahraničia. Z tohto dôvodu dalo združenie vypracovať analýzu cieľových krajín pre možnosť relokácie dopravných spoločností do zahraničia. Analýzu vypracovala partnerská advokátska kancelária SODOMA VULGAN a zároveň ju na plenárnom zhromaždení pre členov prezentoval advokát Tomáš Sodoma. Analýzu je možné nájsť na webovej stránke združenia.

Po každej prezentácii bolo možné spíkrom položiť otázku priamo z publika alebo prostredníctvom aplikácie SLIDO. Po prezentáciách mala nasledovať panelová diskusia. Prechádzajúci blok ponúkol rozsiahle odpovede na množstvo otázok aj počas prezentácii, a tak sa samostatná diskusia neuskutočnila.  Na mnohé otázky však dopravcovia odpovede dostali.

Po prezentáciách hostí mali členovia možnosť vyjadriť svoje námietky a podnety. V rámci toho vystúpil  predseda západoslovenského regionálneho výboru Ján Adamčík s návrhom zrušenia rozhodnutia prezídia o odpredaji vozidiel asistenčnej služby ČESMAD Assistance. Plenárne zhromaždenie hlasovalo proti tomuto návrhu. Prezident združenia, I. Viceprezident a Generálny tajomník odprezentovali celkové finančné výsledky Asistenčnej služby za roky 2009 – 2018. Všetci traja štatutári potvrdil, že je záujem združenia zachovať službu ČESMAD Assistance pre svojich členov, avšak v novom právnom, finančnom a klientskom modeli, ktorý bude akceptovateľný a výhodný pre všetky strany – členov združenia, ČESMAD ako taký a zároveň aj pre prevádzkovateľov.

Na záver prezident združenia Pavol Jančovič poďakoval všetkým zúčastneným - rečníkom a členom plenárneho zhromaždenia, ktorí do Demänovskej Doliny prišli.

Nezodpovedané otázky

V rámci plenárneho zhromaždenia mali dopravcovia možnosť klásť otázky aj pomocou aplikácie SLIDO. Prinášame prehľad nezodpovedaných otázok, na ktoré odpovedalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Môže byť slovenskému dopravcovi nevydaná modrá licencia Spoločenstva, ak k žiadosti predloží náves registrovaný v inej krajine Spoločenstva?

Na vydanie licencie Spoločenstva nemá vplyv štát evidencie prípojných vozidiel (návesov a prívesov). V zmysle článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009 členský štát, v ktorom je dopravca usadený, vydá držiteľovi originál licencie Spoločenstva, ktorý bude u dopravcu, a overené kópie, ktorých počet je zhodný s počtom vozidiel (v tomto prípade ide o motorové vozidlá – ťažné vozidlá), ktoré držiteľ licencie Spoločenstva používa, bez ohľadu na to, či uvedené vozidlá vlastní, alebo ich má napríklad z dôvodu prenájmu s právom kúpy, prenájmu alebo lízingovej zmluvy.

Keď bude vodič v hoteli, kto bude strážiť náklad na parkovisku?

O uvedenej problematike uvádzame, že každý dopravca je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare, pri medzinárodnej doprave ide o poistenie podľa dohovoru CMR.

Vieme, že nie všetky poisťovne majú rovnaké podmienky, dávame však do pozornosti napríklad poisťovňu Allianz, ktorá už v minulosti práve z tohto dôvodu upravovala poistné podmienky. V súčasnosti má Allianz vo všeobecných poistných podmienkach upravenú možnosť parkovať na odstavných plochách na to určených:

„Poistený je povinný cestné vozidlá (vrátane návesov alebo prívesov) prepravujúce zásielku vždy uzamknúť a aktivovať zabezpečovacie zariadenia proti krádeži počas prestávok a odstaviť na stráženom parkovisku alebo parkoviskách publikovaných medzinárodnou úniou cestnej dopravy IRU, alebo na osvetlených, odstavných plochách na to výhradne určených.“

Zo záverov Rady ministrov v Bruseli zatiaľ vyplýva, že vodiči budú tráviť pravidelný týždenný odpočinok mimo kabíny vozidla. Toto rozhodnutie vychádza aj z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie.

Pre informáciu ešte uvádzame, že o balíku mobility bude ešte hlasovať Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí. Po tomto hlasovaní budú nasledovať rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom, ktorých výsledkom bude finálne znenie dohody o Balíku mobility I.

Môže byť vodič v rámci 28 dní pokutovaný za porušenie nariadenia o časoch jazdy a odpočinku 561 vo Francúzsku, pričom porušenie 561 urobil v Rakúsku (vychádzame z reálnej skúsenosti)?

Áno, v každom členskom štáte môžu kontrolné orgány kontrolovať obdobie pokrývajúce predchádzajúcich 28  dní bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa stalo porušenie. Kontrolný orgán však vydá potvrdenie o uložení pokuty a vodič nesmie byť dvakrát pokutovaný za ten istý skutok.