Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na piatok 5. júla 2019.

Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Bezvízový vstup do Bieloruska počas II. Európskych hier 2019

Počas konania II. Európskych hier 2019 (ďalej len Hier) v Bielorusku platí Dohoda medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia (ďalej len Dohoda). V zmysle Dohody sa bude uplatňovať nasledujúci režim:

V období od 10 júna 2019 do 10. júla 2019,  t. j. 10 dní pred začiatkom Hier do 10 dní po ich ukončení, môžu občania 74 štátov (vrátane občanov Slovenskej republiky) vstupovať, vystupovať, dočasne sa zdržiavať a cestovať tranzitom cez územie Bieloruskej republiky bez víza na základe:

 •    zakúpenej vstupenky na športové podujatie v rámci Hier; 
 •    platného cestovného pasu;
 •    cestovného poistenia, platného počas celého pobytu v Bielorusku;
 •    finančného zabezpečenia (na každý deň pobytu 50 BYN (cca 23-25 EUR).

Bezvízový vstup do Bieloruska pre fanúšikov v rámci Hier je povolený po cestách medzinárodnej cestnej a železničnej prepravy;  vstup do Bieloruska z Ruskej federácie je povolený výhradne po cestách medzinárodnej cestnej a železničnej prepravy vymenovaných v prílohách 1 a 2 k Dohode, (pozri prílohy).

Doba platnosti cestovného pasu, na základe ktorého sa vstupuje bezvízovo, potreba registrácie na príslušných úradoch, vrátane orgánov vnútra, cestovné poistenie a ďalšie aspekty tranzitu a dočasného zdržiavania sa fanúšikov v Bielorusku, ktoré nie sú upravené Dohodou, sú riešené prostredníctvom noriem právnych predpisov Bieloruskej republiky.

V ostatných prípadoch je možné použiť 30-dňový bezvízový vstup do Bieloruska cez hraničný priechod Národné letisko Minsk.

Viac informácií o II. Európskych hrách 2019 ako aj o vstupe do Bieloruska počas konania Hier nájdete tu: 

https://minsk2019.by/en

https://minsk2019.by/en/news/755

https://gpk.gov.by/minsk2019

https://gpk.gov.by/minsk2019/index-en.html

http://www.customs.gov.by/en/news1-en/view/in-the-run-up-to-the-ii-european-games-2019-belarusian-customs-has-created-a-video-about-the-rules-for-10891-2019/

https://mvd.gov.by/ru/page/ii-evropejskie-igry

Vstupenky na športové udalosti je možné zakúpiť na stránke www.ticketpro.by

Zakúpiť vstupenky na súťaže, turistické balíky, zarezervovať si exkurzie, ubytovanie alebo transfer je možné aj cez internetový servis VETLIVA spoločnosti CENTRKURORT, ktorá je oficiálnym poskytovateľom služieb cestovného ruchu pre II. Európske hry 2019 v Minsku.

Vstupenky na športové podujatia, turistické balíky a ďalšie turistické služby si môžete zakúpiť aj cez mobilnú aplikáciu Minsk2019.

Príloha 1

K Dohode medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia

z o z n a m

trás medzinárodnej cestnej prepravy, ktorými môžu cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti vstupovať na územie každého zo štátov zmluvných strán, resp. toto územie opustiť:

Bieloruská republika

Úsek cesty

Ruská federácia

Vitebská oblasť

Reďki – Krasnaja Gorka (М-1 Minsk – Moskva)

Smolenská oblasť

Jezerišče – Neveľ (М-8/Е 95 (hranica Ruskej federácie (Jezerišče) – Vitebsk – Gomeľ – hranica Ukrajiny (Novaja Huta) / Р-23 Kijev – Petrohrad)

Pskovská oblasť

Gomeľská oblasť

Selišče – Novozybkov (М-10 (hranica Ruskej federácie (Selišče) – Gomeľ – Kobrin) / А-240 Gomeľ – Briansk)

Brianska oblasť

 Príloha 2

k Dohode medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia

z o z n a m

trás medzinárodnej železničnej prepravy, ktorými môžu cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti vstupovať na územie každého zo štátov zmluvných strán, resp. toto územie opustiť:

Bieloruská republika

Úsek železnice

Ruská federácia

Vitebská oblasť

Jezerišče – Neveľ (Vitebsk – Pskov)

Smolenská oblasť

Osinovka – Krasnoje (Minsk – Smolensk)

Pskovská oblasť

Gomeľská oblasť

Zakopytie – Zlynka (Gomeľ – Briansk)

Brianska oblasť

 

Vydávanie víz vo forme elektronického dokumentu pre cudzincov

Vláda Ruskej federácie prijala dňa 15.  mája 2019 Uznesenie č. 595 „O  podmienkach vydávania víz vo forme elektronického dokumentu a vstupe na územie Ruskej federácie na základe víz vo forme elektronického dokumentu zahraničných občanov prichádzajúcich do Ruskej federácie cez hraničné priechody štátnej hranice Ruskej federácie, nachádzajúce sa na území  osobitnej hospodárskej zóny Kaliningradskej oblasti“ (ďalej len „uznesenie“).

Uznesenie stanovilo, že vydávanie víz vo forme elektronického dokumentu (ďalej len „elektronické vízum“) a vstup na územie Ruskej federácie na základe elektronických víz zahraničných občanov prichádzajúcich do Ruskej federácie cez hraničné priechody štátnej hranice Ruskej federácie, nachádzajúce sa na území osobitej hospodárskej zóny Kaliningradskej oblasti, sa bude vykonávať spôsobom predpísaným v Nariadení „O podmienkach vydávania víz vo forme elektronického dokumentu a vstupe na územie Ruskej federácie na základe víz vo forme elektronického dokumentu zahraničných občanov prichádzajúcich do Ruskej federácie cez hraničné priechody štátnej hranice Ruskej federácie, nachádzajúce sa na území slobodného prístavu Vladivostok, cez letiská nachádzajúce sa na území Federálneho okruhu Ďalekého východu. Uvedené nariadenie bolo potvrdené Uznesením Vlády Ruskej federácie č. 667 dňa 30. mája 2017.

Vláda Ruskej federácie určí zoznam krajín, na občanov ktorých sa bude uznesenie uplatňovať.

Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie je povinná v súlade s týmto uznesením zabezpečiť pripravenosť softvérových a hardvérových systémov s cieľom zaistiť dostupnosť elektronických víz pre cudzincov prichádzajúcich do Ruskej federácie, a to nasledovne:

 • do 1. júla 2019 cestné hraničné priechody: Bagrationovsk, Gusev, Mamonovo (Gžechotki), Mamonovo (Gronovo), Morskoe, Pograničnyj, Sovetsk, Černyševskoe a železničné priechody Mamonovo, Sovetsk;

a pokiaľ je to možné zabezpečiť softvérovými a hardvérovými systémami aj ostatné kontrolné miesta.

Zároveň je Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie do 1. júla 2019 povinné dokončiť a uviesť do prevádzky špecializovanú webovú stránku na spracovanie žiadostí o udelenie elektronických víz pre zahraničných občanov a automatizovaný informačný systém na informovanie dopravných spoločností - dopravcov o vydaných elektronických vízach pre zahraničných občanov.

Seminár: „Novinky v colnom práve“

Dňa 4. júna 2019 sa v priestoroch agentúry SARIO na Trnavskej ceste v Bratislave konal seminár „Novinky v colnom práve“. Prednášateľmi boli advokáti z advokátskej kancelárie Prosman§Pavlovič, ktorá sa špecializuje na colné a daňové právo (vrátane práva spotrebných daní a práva registračných pokladníc) a transportného práva.

Za združenie ČESMAD Slovakia sa seminára zúčastnila vedúca colného oddelenia Tatiana Prokopiusová.

S účinnosťou od 1. apríla a 1. júla 2019 (pre niektoré ustanovenia) vstupuje do platnosti Zákon č. 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila v decembri 2018. Tento zákon nahrádza kompetenčné zákony:

 • Zákon č. 652/2004 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
 • Zákon č. 333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva.

Predmetný zákon upravuje

 1. právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
 2. postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy,
 3. postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy pri plnení úloh finančnej správy,
 4. štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru.

Základnou úlohou finančnej správy je chrániť fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej republiky a Európskej únie a plniť úlohy pri ochrane vnútorného trhu Európskej únie. Úvod predmetného zákona je venovaný základným princípom, medzi ktoré patrí princíp politickej neutrality, princíp zákonnosti, princíp efektívneho riadenia, princíp nestrannosti, princíp profesionality a princíp stability.

Druhá časť zákona upravuje postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva, pod ktorými sa rozumie ministerstvo financií, finančné riaditeľstvo, daňové úrady a colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. V rámci tejto časti sú vymedzené aj informačno-technické prostriedky, operatívno-pátracia činnosť, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie.

Postavenie a povinnosti príslušníkov finančnej správy, pod ktorými rozumieme fyzickú osobu, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona, sú upravené v tretej časti zákona. Príslušník finančnej správy plní úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv na finančnom riaditeľstve, daňovom úrade, colnom úrade a Kriminálnom úrade finančnej správy alebo v zahraničí.

Štvrtá časť je venovaná vzniku , zmene a skončeniu služobného pomeru príslušníkov finančnej správy, ktorý je považovaný za výkon štátnej služby. Medzi druhy štátnej služby podľa tohto zákona patrí prípravná štátna služba, stála štátna služba a dočasná štátna služba. Práve v tejto časti sú upravené napríklad podmienky prijatia a prijímacie konanie, hodnosti, dovolenky či platy príslušníkov.

Ako bolo spomenuté v úvode, tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 až § 317 ods. 1, § 318 až 324, § 325 ods. 2 až 19 a § 327 až 333 a čl. II až XIX tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.

V zmysle tohto zákona bude zriadený Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, ktorý bude daňovým úradom s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Sídlo Úradu pre vybrané hospodárske subjekty bude v Bratislave.

V pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty budú vybrané hospodárske subjekty, aj žiadatelia o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. Úrad bude rozhodovať v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a bude zabezpečovať výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov a Európskou komisiou v tomto konaní.

Na seminári boli účastníci oboznámení aj o povinnom zavedení elektronických systémov  (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341,  ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446)

Zmeny Colného kódexu Únie od 1. januára 2020 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/474 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie):

Článok 4 odsek 1 - Colné a daňové územia Európskej únie

Talianska obec Campione d'Italia, ktorá je talianskou exklávou na území Švajčiarska, ako aj talianske vody jazera Lugano, by sa mali začleniť do colného územia Únie, pretože historické dôvody, pre ktoré boli tieto územia vyňaté, ako sú napríklad ich izolovanosť a hospodárske znevýhodnenie, už pominuli. Z rovnakých dôvodov by sa tieto územia mali začleniť do všeobecného systému spotrebných daní, pričom by aj naďalej mali zostať vyňaté zo spoločného systému dane z pridanej hodnoty. S cieľom zabezpečiť, aby sa tieto zmeny uplatňovali konzistentne od rovnakého momentu, začlenenie uvedených území do colného územia Únie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2020.

Článok 34 odsek 9 - Používanie ZINZ po jej zrušení

Kódex by sa mal zmeniť s cieľom objasniť, že držiteľ rozhodnutia o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) môže používať uvedené rozhodnutie ešte šesť mesiacov po tom, ako bolo rozhodnutie ZINZ zrušené, ak zrušenie vyplýva zo skutočnosti, že uvedené rozhodnutie nie je v súlade s colnými predpismi alebo že podmienky stanovené pre vydanie rozhodnutia ZINZ neboli splnené alebo sa prestali plniť.

Článok 124 odsek 1 písm. h) - Dočasné uskladnenie zrovnoprávnené s colnými režimami vo veci zániku colného dlhu a porušenia colných predpisov

Dočasné uskladnenie bude v zozname colných formalít, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie kódexu stanovujúce zánik colného dlhu, ktorý vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky, ak porušenia nemali výrazný vplyv na správne fungovanie príslušného režimu, nepredstavovali pokus o podvodné konanie a situácia sa následne napravila. Na účely zániku colného dlhu v uvedených prípadoch by sa k dočasnému uskladneniu nemalo pristupovať inak než k colnému režimu. Delegovanie právomoci na Komisiu s cieľom doplniť uvedené ustanovenie kódexu by sa malo takisto zmeniť tak, aby zahŕňalo dočasné uskladnenie.

Článok 126 - Zrušenie platnosti predbežného colného vyhlásenia 

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe vzhľadom na skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, nevstúpil na colné územie Únie, platnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe by sa mala zrušiť bezodkladne 200 dní odo dňa podania vyhlásenia, a nie v lehote 200 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého tovar musí vstúpiť na colné územie Únie.

Článok 126 -  Zrušenie predbežného colného vyhlásenia na dočasné uskladnenie po 30 dňoch

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť vyhlásenia na dočasné uskladnenie vzhľadom na skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, sa nepredložil colným orgánom, platnosť uvedeného vyhlásenia by sa mala zrušiť bezodkladne po uplynutí 30 dní odo dňa podania vyhlásenia, a nie v lehote 30 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí predložiť colným orgánom.

Nový článok 260a - Oslobodenie od cla pro PZS okrem náhradného tovaru v rámci jednoduchej výmeny

Oslobodenie od cla sa neuplatní na dovoz opravených alebo pozmenených výrobkov získaných z náhradného tovaru alebo náhradných výrobkov v systéme jednoduchej výmeny. Oslobodenie od dovozného cla by sa preto nemalo uplatňovať na uvedený tovar a uvedené výrobky.

Nový článok 260a -  Zrušenie platnosti predbežného colného vyhlásenia o výstupe a o spätnom vývoze

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť predbežného colného vyhlásenia o výstupe alebo oznámenia o spätnom vývoze vzhľadom na skutočnosť, že príslušný tovar nebol prepravený z colného územia Únie, platnosť vyhlásenia alebo oznámenia by sa mala zrušiť bezodkladne po uplynutí 150 dní odo dňa jeho podania, a nie v lehote 150 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí prepraviť z colného územia Únie.

Uvedené nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bratislave, 4. júna 2019
T. Prokopiusová

Európska komisia objasnila zákaz pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle

Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu Európskej komisie poskytlo Medzinárodnej únii cestnej dopravy (IRU) vysvetlenie týkajúce sa kontrolných opatrení prijatých kompetentnými národnými orgánmi príslušných štátov na zabezpečenie zákazu pravidelného týždenného odpočinku vodiča v kabíne vozidla.

Komisia vo svojom stanovisku potvrdila, že vnútroštátne kontrolné orgány nie sú oprávnené požadovať od vodičov predloženie dokumentov potvrdzujúcich, že ich pravidelný týždenný odpočinok pred kontrolou nebol vykonaný v dopravnom prostriedku. Toto stanovisko je v súlade s Článkom 36 Nariadenia (ES) č. 165/2014, ktorý obsahuje úplný zoznam dokumentov, ktoré musí mať vodič pri sebe a ktoré musia byť predložené na žiadosť osoby poverenej vykonaním kontroly.

Na základe vyššie uvedeného vodiči môžu byť pokutovaní iba za nedodržanie tohto zákazu, ak sú počas kontroly prichytení pri vykonávaní pravidelného týždenného odpočinku v kabíne vozidla.

Bielorusko – výnimka z mýta

Počas konania Európskych hier v Bielorusku od 10. júna do 10 júla sú od platenia mýta oslobodené vozidlá s hmotnosťou do 3,5t. Tieto vozidlá môžu v spomínanom období využívať spoplatnené úseky bez uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom mýta BelToll a teda bez palubnej jednotky.

Ak sa vo vozidle palubná jednotka už nachádza, bude sa mýto načítavať, čo potvrdí aj zvuková signalizácia. Preto je nutné počas tohto obdobia , kedy je platná výnimka, palubnú jednotku zabaliť do ochranného hliníkového obalu, aby sa zamedzilo spoplatneniu mýta.

Prevádzkovateľ mýta upozorňuje, že od 00:00 h dňa 11. júla výnimka končí a od tejto chvíle musí byť mýto riadne uhradené.

Výnimka na dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na stredu 1. mája 2019 a stredu 8. mája 2019.

Udelené výnimky platia pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Dopady prijatých zákonov

V poslednom období bolo v Národnej rade Slovenskej republiky prijatých niekoľko zákonov, ktoré majú dopad na hospodárenie firiem, na Vás ako zamestnávateľa (napr. zvýšenie príplatkov, nárast minimálnej mzdy a pod.). Okrem toho sa od roku 2020 navrhuje ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy na sumu 600 EUR. Je preto nevyhnutné pre nás disponovať reálnymi a konkrétnymi údajmi Vašej firmy o negatívnych dopadoch týchto nezodpovedných krokov, aby mohlo združenie ČESMAD Slovakia konať ešte pred rozhodnutím vládnych orgánov.

S ohľadom na vyššie uvedené Vás prosíme o vyplnenie tabuľky v prílohe, konkrétne súbor s názvom „Dopady prijatých zákonov“, kde sú uvedené tri jednoduché tabuľky (odhadované dopady na rok 2020 a rok 2019 a reálne dopady v roku  2018) s uvedením jednotlivých príplatkov, resp. opatrení.

Dovoľujeme si Vás požiadať aj o zaslanie informácie, či a aký mali uvedené opatrenia vplyv na hospodársky výsledok Vašej spoločností a zároveň aj uviesť počet zamestnancov Vašej firmy.

S ohľadom na vyššie uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie požadovaných údajov v podobe vyplnenej tabuľky za Vašu firmu do 25. apríla 2019 na emailovú adresu kozubik@cesmad.sk.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Nižšie nájdete zákazy jázd počas veľkonočného obdobia v Rakúsku.

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Typ vozidla
Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5
Zákazy jázd
- 19. apríl od 16.00 h. do 22.00 h.
- 20. apríl od 11.00 h. do 15.00 h.
- 25. apríl od 11.00 h. do 22.00 h.
Oblasť
A12 a A13 – ak je cieľovou krajinou Taliansko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Talianska

Typ vozidla
Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5
Zákazy jázd
- 19. apríl od 0.00 h. do 22.00 h.
Oblasť
A12 a A13 – ak je cieľovou krajinou Nemecko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Nemecka

Bielorusko - slovenská zmiešaná komisia

Dňa 20. marca 2019 sa v hlavnom meste Bieloruska, v Minsku, konalo pravidelné zasadnutie bielorusko-slovenskej zmiešanej komisie pre otázky medzinárodnej cestnej dopravy, zriadenej v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave zo dňa 24. októbra 1996. Za bieloruskú stranu sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a komunikácií Bieloruskej republiky, Dopravného inšpektorátu Bieloruskej republiky, záručného združenia BAMAP a dopravných spoločností. Za slovenskú stranu sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Programom rokovania bola výmena informácií o obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi Bieloruskou a Slovenskou republikou, stanovenie kontingentu prepravných povolení pre medzinárodnú cestnú nákladnú a osobnú dopravu na rok 2019, predbežné stanovenie kontingentu prepravných povolení na rok 2020 a aktuálne témy týkajúce sa prejazdu bielorusko – ruskej hranice.

Odsúhlasené počty vymenených prepravných povolení pre cestnú nákladnú dopravu na rok 2019 a predbežný kontingent prepravných povolení na rok 2020:

Obe strany sa dohodli, že povolenia pre autobusovú dopravu na rok 2020 budú ponechané v rovnakom objeme, t. j. v počte 100 kusov.

Bieloruská strana informovala slovenskú stranu, že od 1. januára 2018 nadobudol platnosť Colný kódex Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU). V súlade s ustanovením bodu 7 článku 275 Colného kódexu EAEU môžu zahraniční dopravcovia používať vozidlá (vrátane prívesov, návesov a/alebo kontajnerov prepravovaných na nich) na vnútornú prepravu tovaru začínajúcu na území jedného členského štátu EAEU a končiacu v inom členskom štáte EAEU.

Bieloruská strana ďalej informovala, že zo strany Bieloruskej republiky nie sú prekážky v prejazde cez bielorusko – ruskú hranicu. V súčasnej dobe sa pripravuje dohoda medzi Bieloruskou republikou a Ruskou federáciou o vzájomnom uznávaní víz, ktorá následne vyrieši existujúce problémy.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli na možnosti použitia toho istého prepravného povolenia na medzinárodnú prepravu tovaru pri zmene prívesu/návesu bez výmeny ťahača, pričom je potrebné evidenčné číslo nového prívesu/návesu zaznamenať v tomto povolení.