Informácie podľa krajín


Úplná uzávierka tunela Mont Blanc

[Francúzsko] - Úplná uzávierka tunela Mont Blanc

Upozorňujeme, že z dôvodu realizácie opravy vozovky v celej jej dĺžke a iných prác v tuneli bude tunel Mont Blanc úplne uzavretý od pondelka 17. októbra od 17.00 h do pondelka 7. novembra do 10.00 h.Alternatívne trasy je možné nájsť na mape nižšie
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky pre distribúciu pohonných látok vo Francúzsku

[Francúzsko] - Dočasné výnimky pre distribúciu pohonných látok vo Francúzsku

Európska komisia nás informovala o výnimkých z režimu práce vodičov vo Francúzsku. Výnimka sa vzťahuje na prepravu pohonných látok a platí do 14. októbra 2022 (vrátane).  Výnimka z časov riadenia a odpočinku vodičov zapojených do prepravy pohonných látok umožňuje: - prekročenie maximálnej dennej doby riadenia o 1 hodinu,- prekročenie maximálnej...
Zdroj: User Admin
Uznávanie získaného „harmonizovaného kódu 95“ v inom členskom štáte, ktorý je zaznačený v osvedčení vodiča

[Slovensko] - Uznávanie získaného „harmonizovaného kódu 95“ v inom členskom štáte, ktorý je zaznačený v osvedčení vodiča

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nás informovalo o zmenách v uznávaní získaného „harmonizovaného kódu 95" podľa článku 10 ods. 2 smernice 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Ministerstvo podľa tejto zmeny uznáva...
Zdroj: User Admin
Povinnosť používať aplikáciu TIR-EPD do Moldavska

[Moldavsko] - Povinnosť používať aplikáciu TIR-EPD do Moldavska

Upozorňujeme dopravcov vykonávajúcich prepravy na podklade karnetov TIR do Moldavska, že sú povinní podávať predbežné colné vyhlásenie TIR prostredníctvom elektronickej aplikácie TIR-EPD v predstihu, ešte pred príchodom na moldavský hraničný priechod. Uvedená povinnosť má urýchliť priebeh colných formalít na štátnych hraniciach Moldavska a platí tak pre prepravy tovarov vstupujúcich do Moldavska, ako...
Zdroj: User Admin
TIR-EPD v Turkménsku

[Turkmenistan] - TIR-EPD v Turkménsku

Aplikácia TIR-EPD je už funkčná aj v Turkménsku. Štátny colný výbor Turkménska potvrdil, že aplikácia TIR-EPD plne vyhovuje colným požiadavkám Turkménska a je funkčná pre tranzitné a dovozné prepravy na týchto colných úradoch: 07223 – Artyk gumruk posty 07317 – Parom gecelgesi gumruk posty 07364 – Farap awtoyollary gumruk posty 07225 – Sarahs...
Zdroj: User Admin
Pristúpenie k protokolu e-CMR v Kirgizsku

[Kirgizsko] - Pristúpenie k protokolu e-CMR v Kirgizsku

Kirgizsko pristúpilo k Protokolu e-CMR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou digitalizácie prepravy tovaru a súčasne posilňuje jej bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Digitálna e-CMR eliminuje papierovú administratívu, čím znižuje manipulačné náklady, odstraňuje administratívne a fakturačné oneskorenia, ako aj nezrovnalosti na miestach doručenia. Zvyšuje transparentnosť a bezpečnosť v celom logistickom reťazci a poskytuje presnejšie dáta na sledovanie zásielok s prístupom k informáciám o vyzdvihnutí...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

[Rusko] - Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

Vláda Ruskej federácie vydala 30. septembra 2022 rozhodnutie č. 1728, ktorým zaviedla  obmedzenia pre nákladnú dopravu, pre dopravcov usadených v Európskej únií a voči ďalším štátom. Obmedzenia sa týkajú  bilaterálnej, tranzitnej a treťoštátnej prepravy. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. októbra 2022 a platí do 31.decembra 2022. Zákaz sa nevzťahuje na poštové služby a tovary uvedené v rozhodnutí....
Zdroj: User Admin
Zvýšenie sadzieb mýta v Maďarsku

[Maďarsko] - Zvýšenie sadzieb mýta v Maďarsku

Maďarské združenie cestných dopravcov MKFE nás informovalo o navýšení mýtnych sadzieb. Od 15. októbra 2022 sa sadzby zvýšia o 15,6 %. Okrem zmeny mýtnych sadzieb bola schválená vyhláška, podľa ktorej budú mýtne sadzby každoročne upravované dňa 1. októbra o mieru inflácie, stanovenú štatistickým úradom pre mesiac júl toho istého roku.Aktualizovaná tabuľka s mýtnymi sadzbami...
Zdroj: User Admin
Hraničné kontroly by nemali obmedzovať prepravy

[Slovensko] - Hraničné kontroly by nemali obmedzovať prepravy

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky prijalo so znepokojením informáciu o dočasnom obnovení hraničných kontrol Českej republiky na hraniciach so Slovenskom. Podobné opatrenia v čase pandémie koronavírusu výrazne obmedzovali plynulú cestnú premávku a komplikovali pracovné podmienky dopravným firmám a výrobným podnikom. „Obmedzenia na hraniciach výrazne prispejú k zhoršeniu podmienok nielen pre slovenských cestných dopravcov a ich vodičov,...
Zdroj: User Admin
Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

[Slovensko] - Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

Rezort dopravy opätovne vyzýva dopravcov, aby sa zapojili do prepravy odídencov z Ukrajiny, respektíve na doručovaní humanitárnej pomoci v rámci pomoci Ukrajine. Dopravcovia, ktorí majú záujem sa zapojiť do pomoci pri preprave odídencov a humanitárnej pomoci, musia vyplniť editovateľný dotazník. Najskôr je potrebné si ho stiahnuť vo formáte PDF, následne vyplniť...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Poľska

[Poľsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Poľska

Poľské združenie ZMPD informuje, že výnimky z režimu práce vodičov môžu uplatniť vodiči vo vnútroštátnej aj medzinárodnej cestnej doprave na území Poľska do 30. septembra 2022 nasledovne: maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín, maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín, celkový...
Zdroj: User Admin
Zákaz na nakládke alebo vykládke v Španielsku

[Španielsko] - Zákaz na nakládke alebo vykládke v Španielsku

Od 2. septembra 2022 je účasť na nakládke alebo vykládke v Španielsku zakázaná vodičom nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 7,5 t. Okrem samotného tovaru sa zákaz vzťahuje aj na nakladanie a vykladanie paliet, obalov, debien, kontajnerov, a pod. Za nedodržanie nariadenia budú pokuty udeľované všetkým stranám, ktoré sa na preprave...
Zdroj: User Admin
Údržbové práce v Eurotuneli

[Veľká Británia] - Údržbové práce v Eurotuneli

Z dôvodu údržbových prác v Eurotuneli bude v nočných hodinách upravená prevádzka v čase od 23.50 h do 6.00 h v nasledujúcich termínoch: od 25. augusta do 26. augusta 2022 od 30. augusta do 31. augusta 2022 Podrobné informácie k úprave premávky nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd na 29. augusta 2022

[Slovensko] - Výnimka na dojazd na 29. augusta 2022

Prezídium Policajného zboru SR udelilo v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 29. augusta 2022. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin
Maďarsko čiastočne zrušilo zákaz jázd

[Maďarsko] - Maďarsko čiastočne zrušilo zákaz jázd

Z dôvodu očakávaných horúčav v Maďarsku rozhodlo ministerstvo pre technológie a priemyslu o zrušení zákazu jazdy v krajine, ktorý mal byť v platnosti v sobotu 6. augusta 2022.V prípade, ak národný hlavný lekár rozhodne o predĺžení varovania pred horúčavami, bude zrušený aj zákaz jazdy platný v nedeľu 7. augusta 2022. Zistiť, či bolo varovanie...
Zdroj: User Admin
Podávanie predbežného colného vyhlásenia pred vstupom do Moldavska

[Moldavsko] - Podávanie predbežného colného vyhlásenia pred vstupom do Moldavska

Za účelom zrýchlenia vybavenia tovaru na hraniciach moldavské colné orgány predstavili povinnosť pre domácich aj zahraničných dopravcov podať predbežné colné vyhlásenie colnej správe cez TIR-EPD elektronický systém predtým ako tovar vstúpi na štátne hraničné priechody. Táto povinnosť rovnakoplatí pre vstup tovaru do Moldavska ako aj export. Viac informácií TU.
Zdroj: User Admin